Peculiarities of ensilage of beans and cereal grasses with preservative «Glaukosil»

  • V. P. Zhukov Candidate of Agricultural Sciences
  • M. F. Kulyk Doctor of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • U. V. Kostetska Higher educational institution «Podillia State University»
Keywords: conservative, silage, glaucosil, haylage, sulfur

Abstract

Technological peculiarities of storage and quality indices of silages from dried legume grasses and legume-cereal grass mixtures when preserving by sulphur containing preservative «Glaukosil» applied during ramming and hermetization of trench store-houses at the rate of 1 and 2 % thought the mass.

References

1. Petrychenko V. F., Kaminsʹkyy V. F., Patyka V. P. Bobovi kulʹtury i stalyy rozvytok ahroekosystem // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2003. – Vyp. 51. – S. 3 – 7.
2. Lypovyy V. H., Lekhman P. V. Produktyvnistʹ ahrotekhnichnykh pryyomiv vyroshchuvannya kukurudzy v chystykh i sumisnykh posivakh z vysokobilkovymy kulʹturamy v umovakh Lisostepu Ukrayiny // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2003. – Vyp. 51. – S. 81–87.
3. Gross F., Radler F. The effect of different silage additives // Wirtschaftsigene Futter - 1987, 18 (3)/ - s. 178-185.
4. Shchehlov V. V., Boyarsʹkyy L. H. Korma: Pryhotovlenye, khranenye, yspolʹzovanye. Spravochnyk / M.: Ahropromyzdat, 1990. – 255 s.
5. Bachmann K., Luger E. Mattentechnik // Landtechnic im Alpenraum: Auswirkungen der Europaischen Union. 1 c/1981. – s. 48-50.
6. Pobednov YU. A. Sylosuemostʹ kormovykh trav y pryemy eë uluchshenyya // Sb. Kormopryzvodstvo: problemy y puty reshenyya, Moskva. HNU VYK – 2007. – S. 182–199.
7. Kalashnykov A. P. y dr. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh // Moskva. – 2003, 456 s.
How to Cite
Zhukov, V. P., Kulyk, M. F., & Kostetska, U. V. (1). Peculiarities of ensilage of beans and cereal grasses with preservative «Glaukosil». Feeds and Feed Production, (67), 178-182. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/1006

Most read articles by the same author(s)