Productivity of clover and clover-cereal agrophytocenoses depending on the seeding rate of the legume component

  • I. I. Senyk Candidate of Agricultural Sciences Ternopil Research Station of the Institute of Veterinary Medicine NAAS
Keywords: agrophytocenosis, dry matter, seeding rate, red clover

Abstract

The results of researches on the effect of the seeding rate of the legume component on the productivity of clover and clover-cereal agrophytocenoses are presented. It has been found that on the average over three years of researches the highest productivity by dry matter was observed in the variants where clover was sown at the rate of 10 million germinating seeds per hectare in single-species and 7.76–8.74 t/ha in the mixed crops. However, too dense crops were not resistant to lodging, which adversely affected feed quality. The compatible crops of legumes and cereals were more productive than singlespecies agrophytocenoses of the red clover.

References

1. Halʹchenko N. M. Produktyvnistʹ bahatorichnykh trav zalezhno vid skladu ahrofitotsenozu i sposobu vykorystannya travostoyiv u pivdennomu Stepu Ukrayiny / N. M. Kalʹchenko // Zroshuvane zemlerobstvo. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vypusk 65. – S. 80—83.
2. Huzʹ K. F. Produktyvnistʹ konyushyny luchnoyi zalezhno vid elementiv tekholohiyi vyroshchuvannya v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrayiny / K. F. Huzʹ // Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Ser. : Ahronomiya. – 2012. – Vyp. 176. – S. 126—129.
3. Demydasʹ H. I. Ekonomichna efektyvnistʹ vyroshchuvannya sumishey lyutserny i zlakovykh trav zalezhno vid yikh skladu, sposobu sivby ta rivnya udobrennya / H. I. Demydasʹ, YU. V. Demtsyura // Zbirnyk naukovykh pratsʹ NNTS «Instytut zemlerobstva NAAN». – 2016. Vyp. 1. – S. 123—132.
4. Kravchenko M. S. Produktyvnistʹ bobovo-zlakovykh travosumishok za yikh dovhotryvaloho vykorystannya / M. S. Kravchenko, N. I. Ohiyenko // Visnyk ahrar. nauky. – 2006. № 7. – S. 11—13.
5. Mashchak YA. Teoriya i praktyka lukivnytstva : Monohrafiya / YA. Mashchak, T. Nahirnyak, D. Mizernyk, M. Lyushnyak, O. Lyushnyak, S. Smetana. – Drohobych, Kolo, 2011. – 374 s.
6. Metodyka provedennya doslidiv z kormovyrobnytstva i hodivli tvaryn / [nauk. red. Babych A. O.]. – K.: Ahrarna nauka, 1998. – 77 s.
How to Cite
Senyk, I. I. (1). Productivity of clover and clover-cereal agrophytocenoses depending on the seeding rate of the legume component. Feeds and Feed Production, (86), 63-66. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/103