Substantiation of the new system of forage assessment in milk units for cows of different productivity level

  • M. F. Kulyk Doctor of Agricultural Sciences
  • Y. V. Obertyukh Candidate of Agricultural Sciences
  • L. P. Chornolata Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed UAAS
  • O. I. Skoromna Candidate of Agricultural Sciences Vinnytsia State Agrarian University
Keywords: milk protein units, dairy carbohydrate units, dairy energy units, feed units, exchange energy, energy feed units

Abstract

A new system of forage assessment in milk protein, carbohydrate and power units for the cows of different level of the productivity. The new system of estimation of forage in milk protein, carbohydrate and power units for the cows of different productivity level is developed.

References

1. Hryhorʹev N. H., Volkov N. P., Vorobʹev E. S. y dr. Byolohycheskaya polnotsennostʹ kormov. – M.: Ahropromyzdat, 1989. – 287 s.
2. Darmohray L. M. Suchasni pidkhody do vyznachennya pozhyvnosti kormu i normuvannya hodivli tvaryn na prykladi halehy skhidnoyi / Naukovo-teoretychnyy zbirnyk Visnyk DAU. – 2008. – Vyp. № 2 (23), t. 1. – S. 12-16.
3. Kalashnykov A. P. y dr. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh. Spravochnoe posobye / A. P. Kalashnykov, N. Y. Kleymenov, V. N. Bakanov y dr. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 352 s.
4. Kalashnykov A. P. y dr. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh. Spravochnoe posobye. 3-e yzdanye pererabotannoe y dopolnennoe / Pod red. A. P. Kalashnykova, V. Y. Fysynyna, V. V. Shchehlova, N. Y. Kleymenova. — M.: APP «Dzhanhar», 2003. – 456 s.
5. Mak-Donalʹd P. y dr. Pytanye zhyvotnykh. Per. s anhl. kand. s.-kh. nauk Yakovleva A. A. — M.: Kolos, 1970. — 503 s.
6. Yanovych V. H., Solohub L. I. Biolohichni osnovy transformatsiyi pozhyvnykh rechovyn u zhuynykh tvaryn. – Lʹviv: Triada plyus, 2000. – 384 s.
7. IZ PIB-INRA Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy. – Kraków, 2009. – 234 s.
How to Cite
Kulyk, M. F., Obertyukh, Y. V., Chornolata, L. P., & Skoromna, O. I. (1). Substantiation of the new system of forage assessment in milk units for cows of different productivity level. Feeds and Feed Production, (65), 83-94. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/1088

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>