Features of symbiotrophic nutrition and yield formation of soybean varieties under conditions of the right-bank Forest-Steppe

  • V. F. Petrychenko Doctor of Agricultural Sciences
  • S. Y. Kobak Candidate of Agricultural Sciences
  • O. A. Temriyenko Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: variety, bacterization, amount of biologically fixed nitrogen, yield, seeds

Abstract

The results of studies of the effect of bacterial preparations Rhizoactive based on the strain of nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum M-8 and Phosphoenterin based on the strain of phosphorus-mobilizing bacteria Enterobacter nimipressuralis 32–3 and foliar nutrition with water-soluble fertilizers of OMEX trademark in combination with potassium humate in the phase of the 3rd trifacial leaf and full flowering on the productivity of soybean-rhizobial symbiosis under availability of the background soybean rhizobia populations in the soil. The amount of biologically fixed nitrogen (120– 126,5 kg/ha) and the seed yield of soybean varieties of different maturity groups (2.69– 2.80 t/ha) depending on the bacterial and mineral nutrition were determined. It has been revealed that bacterization with biological preparations Rhizoactive and Phosphoenterin contributes to the effective nitrogen fixation from the air and, as a consequence, an increase in the level of soybean seed yield. It has been proved that under conditions of the right-bank Forest-Steppe on gray forest medium loamy soils, seed bacterization with biopreparations based on such strains as Bradyrhizobium japonicum and Enterobacter nimipressuralis in combination with foliar nutrition with macro- and microelements improves biological nitrogen fixation of from the atmosphere by 69.0–71.1 kg/ha and increases the level of seed yield by 0.75–0.76 t/ha, even against the background of the soil population of nodule bacteria. A direct relationship and strong positive correlation between the amount of biologically fixed nitrogen and seed yield of soybean varieties have been established.

References

1. Patyka V. F. Byolohycheskyy azot y novaya stratehyya prozvodstva produktsyy rastenyevodstva v Ukrayne / V. F. Patyka / Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Biolohiya. – 2014. – № 3 (60). – S. 10–15.
2. Petrychenko V. F. Naukovi osnovy suchasnykh tekhnolohiy vyroshchuvannya vysokobilkovykh kulʹtur / V. F. Petrychenko, A. O. Babych, S. I. Kolisnyk ta in. // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2003. – № 10. – S. 15–19.
3. Babych A. O. Teoretychne obgruntuvannya ta shlyakhy optymizatsiyi sortovoyi tekhnolohiyi vyroshchuvannya soyi v umovakh Lisostepu Ukrayiny / A. O. Babych, S. I. Kolisnyk, S. YA. Kobak ta in. // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2011. – Vyp. 69. – S. 113–121.
4. Babych O. O. The problem of photosynthesis and biological nitrogen fixation by leguminous crops / O. O. Babych, V. F. Petrychenko, F. F. Adamen / Bulletin of Agrarian Science. – 1996. – № 2. – S. 34–39.
5. Patyka V. P. Gel preparation risofobite for pre-sowing inoculation of soybean seeds. Guidelines; for ed. / V. P. Patyka, L. A. Pasechnik, N. V. Zhytkevych, T. T. Gnatyuk, G. B. Gulyaev, V. V. Krut, S. R. Zubachov, P. M. Halimonik, S. A. Shevchenko, V. P. Zhadan, O. O. Alekseev //Academician of the National Academy of Sciences of the Russian Academy of Sciences. Kyiv: Print Kvik, 2017. – 16 s.
6. Patyka V. P. Biolohichnyy azot / V. P. Patyka, S. YA. Kotsʹ, V. V. Volkohon ta in. Kyyiv: Svit, 2003. – 424 s.
7. Tokmakova L. M. Eksperymentalʹna hruntova mikrobiolohiya / L. M. Tokmakova, V. V. Volkohon, O. V. Nadkernychna. Kyyiv: Ahrarna nauka, 2010. – 464 s.
8. Petrychenko V. F. Khvoroby soyi: monitorynh, diahnostyka, zakhyst / V. F. Petrychenko, V. P. Patyka, L. A. Pasichnyk ta in. Vinnytsya: Vindruk, 2016. – 106 s.
9. Kolisnyk S. I. Shlyakhy optymizatsiyi systemy udobrennya soyi v umovakh pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny / S.I. Kolisnyk, O. M. Venediktov, S. YA. Kobak // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2012. – Vyp. 74. – S. 100–106.
10. Petrychenko V. F. Soya / V. F. Petrychenko, V. V. Lykhochvor, S. V. Ivanyuk ta in. Vinnytsya: Dilo, 2016. – 400 s.
11. Posypanov H. S. Metody yzuchenyya byolohycheskoy fyksatsyy azota vozdukha: Spravochnoe posobye / H. S. Posypanov. Moskva: Ahropromyzdat, 1991. – S. 7–30.
12. Yeshchenko V. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi / V. O. Yeshchenko, P. H. Kopytko, V. P. Opryshko, P. V. Kostohryz; Za red. V. O. Yeshchenka. – K.: Diya. – 2005. – 288 s.
13. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta / B. A. Dospekhov. Moskva: Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
14. Volkohon V. V. Mikrobni preparaty u zemlerobstvi. Teoriya i praktyka / V. V. Volkohon, O. V. Nadkernychna, T. M. Kovalevsʹka ta in. Kyyiv: Ahrarna nauka, 2006. – 312 s.
15. Tykhonovych Y. A. Symbyozy rastenyy y mykroorhanyzmov: molekulyarnaya henetyka ahrosystem budushcheho / Y. A. Tykhonovych, N. A. Provorov. Sankt-Peterburh: Yzdatelʹstvo Sankt-Peterburhskoho unyversyteta, 2009. – 210 s.
16. Kolisnyk S. I. Bakterialʹni dobryva dlya optymizatsiyi azotnoho i fosfornoho zhyvlennya soyi, nutu, horokhu, chyny i sochevytsi / S. I. Kolisnyk, S. YA. Kobak, S. V. Didovych, M. P. Sayenko / Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2012. – Vyp. 73. – S. 145–151.
17. Kolisnyk S. Inoculation as an element of energy saving in the cultivation technology of grain legumes under conditions of the Forest-Steppe of Ukraine /S. Kolisnyk, S. Kobak /Proceedings of the international scientific conference «Renewable energy and energy efficiency». Jelgava, Latvia, 28–30 of May 2012, 2012. – rr. 29—32.
How to Cite
Petrychenko, V. F., Kobak, S. Y., & Temriyenko, O. A. (1). Features of symbiotrophic nutrition and yield formation of soybean varieties under conditions of the right-bank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (86), 77-86. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/110