The effect of foliar nutrition with bacterial fertilizers on soybean productivity

  • V. S. Zadorozhnyi
  • S. M. Svitko candidates agricultural science Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: bacterial fertilizers, foliar fertilization, soybean, yield, crude protein

Abstract

The results of two-year field research (2016–2017 years) on gray forest soils in the right-bank Forest-Steppe of Ukraine on the study of the effectiveness of soybean bacterial fertilizers (Agrobotch, Viortem, Biocomplex BTU, biodegradable fertilizer) showed the following: firstly, the use of bacterial fertilizers in the form of leafy feeding ensured the formation of yield of soybean grain at the level of 2,51–2,59 t/ha, its growth was from 0.15 to 0.23 t/ha. The highest yield of soybeans was recorded in variants where bi-enzyme fertilizer and biocomplex BTU were used. Secondly, leafy feeding with bacterial fertilizers increased the content of crude protein in soybean grain ensuring that its level was 40.21–40.83 %, increased the yield of crude protein by 0.08–0.13 tons per hectare. The highest yield of crude protein was observed on the experimental variants where bi-enzyme fertilizer was used.

References

1. Babych A. O. Suchasne vyrobnytstvo i vykorystannya soyi : [monohrafiya] / A. O. Babych. – K. : Urozhay, 1993. – 428 c.
2. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (S osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) / B. A. Dospekhov. – M. : Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
3. DSTU ISO 20483:2016 (ISO 20483:2013, IDT). Zlakovi bobovi kulʹtury. Vyznachennya vmistu azotu ta syroho proteyinu metodom Kʺyelʹdalya.
4. Kalensʹka S. M. Mineralʹne zhyvlennya soyi / S. M. Kalensʹka, N. V. Novytsʹka, A. YE. Strykhar // Nasinnytstvo. – 2009. – № 8. – C. 23–25.
5. Kobak S. Abortyvnistʹ u soyi: prychyny ta shlyakhy vyrishennya problemy / S. Kobak, S. Kolisnyk, O. Serevetnyk, V. Chorna // Propozytsiya — 2017. — № 6. — S. 90—94.
6. Kotsʹ S. YA. Mineralʹni elementy i dobryva v zhyvlenni roslyn / S. YA. Kotsʹ, N. V. Petersen. – K. : Lohos, 2005. – 150 s.
7. Novytsʹka N. V. Formuvannya vrozhaynosti soyi pid vplyvom inokulyatsiy ta pidzhyvlenʹ / N. V Novytsʹka, Dzhemesyuk O. V. // Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi . – 2017. – № 1—2 . – S. 43—47.
8. Khudyakov O. I. Vplyv pozakorenevoho pidzhyvlennya ridkym dobryvom na yakistʹ soyi / O. I. Khudyakov // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2011. – № 9. – C. 49–50.
How to Cite
Zadorozhnyi, V. S., & Svitko, S. M. (1). The effect of foliar nutrition with bacterial fertilizers on soybean productivity. Feeds and Feed Production, (86), 87-94. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/111

Most read articles by the same author(s)