Efficacy of herbicides for weed control in soybean crops under conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine

  • V. S. Zadorozhnyi Candidate of Agricultural Sciences
  • V. V. Karasevich Candidate of Agricultural Sciences
  • S. M. Svytko Candidate of Agricultural Sciences
  • A. V. Zadorozhnyi
  • A. V. Labunets
  • M. A. Sokulsky Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: soybean, weeds, harmfulness of weeds, herbicides, adjuvants, biological efficiency, yield

Abstract

The features of formation of weed infestation and harmfulness of certain species of weeds in soybean agrocenoses were studied. It was established that application of chemical weed control in soybean crops resulted in the decrease in the weed number and their moist mass by 89—92 and 88—92 %, respectively, while the value of the stored grain yield was 0.74—0.90 t/ha or 47—54 % compared to the areas without herbicide application.

References

1. Borona V. P. Ahroekolohichne obgruntuvannya khimichnoho kontrolyu burʺyaniv u ahrotsenozi soyi / V.P. Borona, V.S. Zadorozhnyy, V.V. Karasevych i in. // Kormy i kormovyrobnytstvo (mizhvid. temat. nauk. zb.). – Vinnytsya: FOP Horbachuk I.P., 2011. – Vyp. 69. – S. 167 – 172.
2. Borona V. P. Ekolohichnyy aspekt zastosuvannya herbitsydiv / V.P. Borona, V.S. Zadorozhnyy, V.V. Karasevych // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2012. – Vyp. 74. – S. 170 – 175.
3. Borona V. P. Efektyvnistʹ intehrovanoho kontrolyu burʺyaniv v ahrotsenozakh silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / V.P. Borona, V.S Zadorozhnyy, V.V. Karasevych ta in. // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2013. – spets. Vypusk № 13. – S. 72 – 77.
4. Borona V. P. Zakhyst posiviv soyi vid burʺyaniv v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrayiny / V.P. Borona, V.S. Zadorozhnyy, V.V, Karasevych i in. // Zb. Naukovykh pratsʹ Instytutu bioenerhetychnykh kulʹtur i tsukrovykh buryakiv. – K.: «Koloobih». – 2012. – Spets. vyp. – S. 23 – 27.
5. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta / B.A. Dospekhov. – M.: «Ahropromyzdat», 1985. – 351 s.
6. Zadorozhnyy V. S. Burʺyany v ahrotsenozakh soyi ta metody borotʹby z nymy / V.S. Zadorozhnyy // Kormy i kormovyrobnytstvo. – mizhvid. temat. nauk. zb. – 2012. – Vyp. 71. – S. 49–54.
7. Zadorozhnyy V. S. Kontrolyuvannya burʺyaniv u posivakh soyi v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrayiny / V.S. Zadorozhnyy, V.V. Karasevych, I.V. Movchan i in. // Zb. Naukovykh pratsʹ Instytutu bioenerhetychnykh kulʹtur i tsukrovykh buryakiv. – K.: «Koloobih». – 2014. – Vyp. 20 – S. 25 – 31.
8. Zadorozhnyy V. S. Sposoby kontrolyuvannya burʺyaniv u posivakh soyi v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrayiny / V.S. Zadorozhnyy, V.V. Karasevych, I.V. Movchan i inshi // Kormy i kormovyrobnytstvo (mizhvid. temat. nauk. zb.). – Vinnytsya: FOP Horbachuk I.P., 2015. – Vyp. 81. – S. 157 – 163.
9. Ivashchenko O. O. Uroky ekstremalʹnoho roku / O.O. Ivashchenko // Zakhyst roslyn. – 2033. – № 8. – 448 s.
10. Metodyka vyprobuvannya i zastosuvannya pestytsydiv // S.O. Trybelʹ, D.D. Siharʹova, M.P. Sekun, O.O. Ivashchenko ta in. za red. prof. S.O. Trybelya. – K.: Svit, 2001. – 448 s.
11. Petrychenko V. F. Otsinka tekhnolohichnykh pryyomiv vyroshchuvannya soyi v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu / V.F. Petrychenko, S.I. Kolisnyk, S.YA. Kobak i in. // Visnyk ahrarnoyi nauky. – 2013. – Spets. vypusk. № 13. – S. 57 – 62.
12. Petrychenko V. F. Rekomendatsiyi shchodo rozrobky tekhnolohichnoho protsesu vyrobnytstva soyi na boharnykh zemlyakh / V.F. Petrychenko, M.M. Havrylyuk, V.S. Snihovyy i in. – Vinnytsya: Instytut kormiv UAAN. – 2077. – 16 s.
13. Soya: monohrafiya / V.F. Petrychenko, V.V. Lykhochvor, S.V. Ivanyuk ta in. – Vinnytsya: «Dilo», 2016. – 392 s.
14. Tanchyk S. P. Vplyv gruntovykh herbitsydiv u posivakh soyi na zahalʹnyy rivenʹ zaburʺyanenosti za riznykh system zemlerobstva v Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrayiny / S.P. Tanchyk, O.P. Myhlovetsʹ // Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kulʹtur i tsukrovykh buryakiv: zb. nauk. pratsʹ / Instytut bioenerhetychnykh kulʹtur i tsukrovykh buryakiv, NAAN. – K.: FOP Korzun D.YU., 2014. – Vyp. 20. – S. 95 – 100.
How to Cite
Zadorozhnyi, V. S., Karasevich, V. V., Svytko, S. M., Zadorozhnyi, A. V., Labunets, A. V., & Sokulsky, M. A. (1). Efficacy of herbicides for weed control in soybean crops under conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (86), 107-112. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/116

Most read articles by the same author(s)