Features of spring barley growth depending on the effect of the rates of nitrogen fertilizers and growth regulators under conditions of the rightbank Forest-Steppe

  • V. I. Romaniuk Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: spring barley, plant growth regulators, plant height, grain yield

Abstract

Features of the stem growth and formation of spring barley grain productivity depending on the effect of the complex application of nitrogen fertilizers (N45-90P45K45) and crop treatment with growth regulators (Terpal and Binom) were studied. It was revealed that under the influence of the morpho-regulator Terpel on the background of the full mineral fertilization with N90P45K45 the inhibition of linear growth of barley plants was performed due to reduction of the internode length and increase in the stem diameter, which contributed to the enhancement of the stem strength and increased plant resistance against lodging and provided technological advantages when harvesting. The maximum grain yield of barley varieties Nabat (6.39 t/ha) and Vinnytskyi 28 (5.78 t/ha) was obtained on the areas where nitrogen fertilizers were applied at the rate of N90 on the phosphate-potassium background of P45K45 and crop were treated with a morphoregulator Terpal in the phase of the beginning of tube formation.

References

1. Dmytryshak M. YA. Urozhaynistʹ trytykale zalezhno vid zastosuvannya retardantiv. – [Elektronnyy resurs]: / Dmytryshak M. YA., L. M. Honchar, I. M. Svydenyuk, V. O. Romanchuk, K. M. Honcharuk, O. A. Halasun // Propozytsiya – Holovnyy zhurnal z pytanʹ ahrobiznesu. – Rezhym dostupu: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/viewFile/695/6662. Pykush H. R. Kak predupredytʹ polyahanye khlebov / H. R. Pykush, A. L. Hrynchenko, N. Y. Pyktyn. – K. : Urozhay, 1988 – 200 s.
2. Pykush H. R. Kak predupredytʹ polyahanye khlebov / H. R. Pykush,
A. L. Hrynchenko, N. Y. Pyktyn. – K. : Urozhay, 1988 – 200 s.
3. Kurʺyata V.H. Retardanty – modyfikatory hormonalʹnoho statusu roslyn / V.H. Kurʺyata // Fiziolohiya roslyn: problemy ta perspektyvy rozvytku: F 50 u 2t / NAN Ukrayiny, In-t fiziolohiyi roslyn i henetyky, Ukrayinsʹke tovarystvo fiziolohiv roslyn; holov. red. V. V. Morhun. – K.: Lohos, 2009. – S. 565—587.
4. Musatenko L. I. Fitohormony i fiziolohichno aktyvni rechovyny v rehulyatsiyi rostu i rozvytku roslyn / L. I. Musatenko // Fiziolohiya roslyn: problemy ta perspektyvy rozvytku: F 50 u 2t / NAN Ukrayiny, In-t fiziolohiyi roslyn i henetyky, Ukrayinsʹke tovarystvo fiziolohiv roslyn; holov. red. V. V. Morhun. – K.: Lohos, 2009. – S. 508—536.
5. Michael G., Finflub gestaffelter F. Düngung auf die Eiweibyusammensetyung des Weiyenkornes bei unterschsedlicher N – Versorgung der Pflanyen // Phosphorsäure. – 1962. – Bd 21, № 1. – S. 16—21.
6. Muromtsev H. S. Fyzyolohycheskye mekhanyzmy deystvyya retardantov / H. S. Muromtsev, A. V. Kokuryn, Z. N. Pavlova // Yzvestyya AN SSSR. Seryya byolohycheskaya.– 1984, № 5.– S. 669—674.
7. Khodanitsʹkyy V. Zastosuvannya retardantiv u posivakh zernovykh kulʹtur. – [Elektronnyy resurs]: / V. Khodanitsʹkyy, O. Khodanitsʹka // Propozytsiya – Holovnyy zhurnal z pytanʹ ahrobiznesu. – Rezhym dostupu: http://propozitsiya.com/ua/zastosuvannya-retardantiv-u-posivah-zernovih-kultur
8. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta / B. A. Dospekhov. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
9. Typy rostu roslyn. – [Elektronnyy resurs]: Navchalʹni materialy on-layn. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.com/77288/prirodoznavstvo/tipi_rostu_roslin
10. Yachminʹ / V. S. Hubernator. – K.: Urozhay, 1973. – 156 s.
11. Yachminʹ / V. A. Kononyuk (uporyad.), Z. B. Borysonik, A. H. Musatov ta in. – K.: Urozhay, 1986. – 144 s.
12. Royik M., Falʹkivsʹkyy S., Horash O. Otsinymo sorty yachmenyu za pyvovarnymy yakostyamy // Zerno i khlib. – 2004. – № 2. – S. 30 – 31.
13. Henry R. J. Marker assisted selection for quality in barley and oat // Barley Genetics VIII., Proc. Of the 7th International Barley Genetics Symposium. – Saskatoon, 1996. – S. 167.
How to Cite
Romaniuk, V. I. (1). Features of spring barley growth depending on the effect of the rates of nitrogen fertilizers and growth regulators under conditions of the rightbank Forest-Steppe. Feeds and Feed Production, (86), 134-140. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/122