The effect of adaptive technologies of cultivation on winter wheat grain quality indices

  • K. M. Oliinyk Candidate of Agricultural Sciences
  • L. Y. Blazhevych Candidate of Agricultural Sciences
  • H. V. Davydiuk Candidate of Agricultural Sciences NSC "Institute of Agriculture NAAS"
Keywords: winter wheat, technology of cultivation, protein, gluten, nature of seeds, weight of 1000 seeds, vitreousness

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of the technologies of cultivation of new winter wheat varieties on the grain quality. Field, laboratory, mathematicalstatistical methods were used. The influence of cultivation technology on the physical and chemical parameters of grain quality of different winter wheat varieties was revealed. Correlations between the indicators were established and regression equations, which described dependence of the productivity on the nature and weight of 1000 seeds, between vitreousness and protein content in grain, were calculated. Grain of all studied varieties grown under intensive energy-intensive technology was characterized by the best indicators of quality.

References

1. Zhemela H. P., Sydorenko A. V., Kulyk M. I. Rolʹ pohodnykh faktoriv u polipshenni yakosti zerna ozymoyi pshenytsi. Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. 2007. № 2. S. 16—22.
2. Kononyuk L. M., Oliynyk K. M., Davydyuk H. V., Natalʹchuk T. A., Khudoliy L. V. Znachennya sortu v tekhnolohiyi vyroshchuvannya pshenytsi ozymoyi v pivnichniy chastyni Lisostepu. Zb. nauk. pratsʹ NNTS «Instytut zemlerobstva NAAN». 2012. Vyp. 3–4. S. 64—70.
3. Kochmarsʹkyy V. S., Kolyuchyy V. T., Blokhin M. I. ta in. Napryamy pidvyshchennya yakosti zerna pshenytsi ozymoyi mʺyakoyi v Lisostepu Ukrayiny. Rekomendatsiyi z vyroshchuvannya yakisnoho zerna. 2010. S. 24—30.
4. Hyrka A. D., Khorishko S. A. Yakistʹ zerna ozymoyi pshenytsi pry vykorystanni khimichnoho zakhystu vid shkidnykiv i khvorob. Byul. Instytutu zern. Hos-va UAAN. Dniprpetrovsʹk. 2006. № 28–29. S. 39—43.
5. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy). 5-e yzd., dop. Y pererab. Moskva: «Ahropromyzdat». 1985. 351 s.
6. Kodanev Y. M. Povyshenye kachestva zerna. Moskva: «Kolos». 1976. 304 s.
7. Sudnov P. E. Ahrotekhnycheskye pryemy povyshenyya kachestva zerna pshenytsy. Moskva: «Kolos». 1965. 191 s.
How to Cite
Oliinyk, K. M., Blazhevych, L. Y., & Davydiuk, H. V. (1). The effect of adaptive technologies of cultivation on winter wheat grain quality indices. Feeds and Feed Production, (86), 141-146. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/123