Experimental substantiation of the efficiency of use of canned wet corn grain when feeding cows in the industrial complexes

  • M. F. Kulyk Doctor of Agricultural Sciences
  • Y. V. Obertiukh Candidate of Agricultural Sciences
  • I. O. Vyhovska
  • L. O. Honchar
  • T. O. Didorenko
  • V. V. Khryplyvyi Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: canned wet corn grain, dry corn grain, preservatives, quality indicators of canned wet grain, dairy cows, milk productivity

Abstract

The results of application of bacterial inoculum “Propicomb” in combination with sodium chloride for preservation of wet corn grain were presented and estimation of productive effect of such grain on dairy cows compared to dry corn grain was conducted. The whole canned corn grain in the volume of 700 tons was highly organoleptically evaluated. Biochemical parameters of its quality were as follows: dry matter – 71.8, pH – 5.88, total acidity – 0.68 %, acetic acid – 0.34 %, and lactic acid – 0.17 %. The average daily milk yield of the base fat (3.4 %) increased by 9.5% compared to control in the cows fed the diets that included 3 kg of grinded canned wet corn grain instead of 2.5 kg of dry corn (control).

References

1. Kulyk M. F. Novi konservanty i tekhnolohiyi kormiv / M. F. Kulyk, V. F. Petrychenko, T. V. Zasukha ta in. – Vinnytsya: Tezys, 2004. – 320 s.
2. Kulyk M. F. Vyrobnytstvo, zberihannya i vykorystannya kormiv / M. F. Kulyk, V. F. Petrychenko, I. I. Ibatullin ta in. – Vinnytsya: Nova knyha, 2005. – 472 s.
3. Kulyk M. F. Zberihannya volohoho i sukhoho zerna na kormovi, prodovolʹchi tsili ta dlya vyrobnytstva spyrtu / M. F. Kulyk, V. F. Petrychenko, O. V. Korniychuk ta in. – Vinnytsya: FOP Danylyuk, 2012. – 302 s.
4. Woolford M. K. The detrimental effect of air on silage / M. K. Woolford // Journal of Applied Microbiology. – 1990. – Vol. 68. – P. 101– 16.
5. High Moisture Corn, Ear Corn and Snaplage. – 2015. http: // corn.agronomy.wisc.edu/Management/L062.aspx.
6. Sposib kulʹtyvuvannya propionovokyslykh bakteriy na hormonalʹno-trofichnykh seredovyshchakh pry vyhotovlenni biokonservantu "PROPIKOMB". Pat. 48151 U Ukrayina, A23K 3/00 / Zaplava M. N., Savitsʹkyy V. M. – № u200909070; zayavl. 02.09.2009; opubl. 10.03.2010. Byul. № 5.
7. Archibeque S. L. Feeding high-moisture corn instead of dryrolled corn reduces odorous compound production in manure of finishing beef cattle without decreasing performance / S. L. Archibeque, D. N. Miller, H. C. Freetly, C. L. Ferrell // Journal of Animal Science. – 2006. – Vol. 84. – P. 1767—77.
8. Knowlton K. F. Performance, rumen fermentation, and site of starch digestion in early lactation cows fed corn grain harvested and processed differently / K. F. Knowlton, B. P. Glenn, R. A. Erdman. – J. Dairy Sci. – 1998. – Vol. 81. – P. 1972—84.
9. Wilkerson V. A. Energy and nitrogen balance in lactating cows fed diets containing dry or high moisture corn in either ground or rolled form / V. A. Wilkerson, B. P. Glenn, K. R. McLeod // J. Dairy Sci. – 1997. – Vol. 80. – P. 2487—96.
10. Didorenko T. O. Molochna produktyvnistʹ i mineralʹnyy sklad moloka koriv pry z·hodovuvanni sukhoho ta volohoho konservovanoho zerna kukurudzy / T. O. Didorenko, O. V. Tyahun, L. P. Zdor // Zb. nauk. Pratsʹ «Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohiyi. – 2017. – Vyp. 1(95). – S. 43—50.
11. Kulyk M. F. Kormy: otsinka, vykorystannya, produktsiya tvarynnytstva, ekolohiya. Posibn. / M. F. Kulyk, T. V. Zasukha, YU. V. Obertyukh ta in. – Vinnytsya: Tezys, 2003. – 334 s.
12. Ovsyanykov A. Y. Osnovy opytnoho dela v zhyvotnovodstve / A. Y. Ovsyanykov. — M.: Kolos, 1976. – 304 s.
13. Kalashnykov A. P. Normy y ratsyony kormlenyya selʹskokhozyaystvennykh zhyvotnykh: Spravochnoe posobye. 3-e yzdanye / Pod red. A. P. Kalashnykova, V. Y. Fysynyna, V. V. Shchehlova, N. Y. Kleymenova. – M.: Dzhanhar, 2003. – 456 s.
14. Obertyukh YU. V. Vplyv konservovanoho volohoho zerna kukurudzy na produktyvnistʹ, yakisni pokaznyky ta zhyrnokyslotnyy sklad moloka koriv / YU. V. Obertyukh, O. M. Kurnayev, O. K. Stasyuk, V. V. Khryplyvyy, A. I. Herasymchuk // Kormy i kormovyrobnytstvo. Mizhvid. temat. nauk. zb. – 2012. – Vyp. 74. – S. 196—201.
How to Cite
Kulyk, M. F., Obertiukh, Y. V., Vyhovska, I. O., Honchar, L. O., Didorenko, T. O., & Khryplyvyi, V. V. (1). Experimental substantiation of the efficiency of use of canned wet corn grain when feeding cows in the industrial complexes. Feeds and Feed Production, (86), 153-160. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/127

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>