Influence of the harvesting terms on seed productivity and sowing qualities of the seeds of short cereal grasses

  • N. E. Vasylenko Candidate of Agricultural Sciences
  • S. F. Antoniv Candidate of Agricultural Sciences
  • S. I. Kolisnyk Candidate of Agricultural Sciences
  • V. V. Konovalchuk
  • A. A. Zapruta
  • S. I. Fostolovych
  • A. V. Klochaniuk Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: short cereal grasses, varieties, harvesting terms, seed productivity, sowing qualities

Abstract

On the basis of the study of the process of seed yield formation in cereal grasses (fescues: red, thin-leaved, Agróstis capillaris), the method of forecasting its ripeness and the technological process of harvesting are improved. This will increase the yield of seeds with high sowing qualities and will significantly reduce energy costs and labor costs in harvesting and its post-harvesting preparation.

References

1. Antoniv S. F. Nasinnytstvo zlakovykh trav / S. F. Antoniv // Nasinnytstvo. – 2005. – № 11. – S. 7 – 18.
2. Bohorodskaya P. B. Vlyyanye srokov uborky na urozhay semyan zlakovykh trav / P. B. Bohorodskaya, V. V. Pavlynova // Sbornyk nauchnykh trudov. Bel. NYY melyoratsyy y vodnoho khozyaystva. – 1985. – № 33. – S. 121 – 127.
3. Havrylyuk M. M. Osnovy suchasnoho nasinnytstva / M. M. Havrylyuk // K.: NNTSIAE, 2004. – 256 s.
4. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta, 5-e yzd., dop. y pererab. / B. A. Dospekhov // Ahropromyzdat. 1985.– 351 s.
5. Yeshchenko V. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi: pidruchnyk / V. O. Yeshchenko, P. H. Kopytko, V. P. Opryshko, P. V. Kostohryz / za red. V. O. Yeshchenka // Diya, 2005. – 288 s.
6. Zinchenko B. S. Dovidnyk po vyrobnytstvu nasinnya bahatorichnykh trav / B. S. Zinchenko i in. // K.: Urozhay, 1990. – 230 s.
7. Kindruk M. O. Nasinnya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. Metody vyznachennya yakosti: DSTU 4138-2002 / M. Kindruk, O. Slyusarenko, V. Hechu, V. Malasay, M. Havrylyuk ta in. // K.: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2003. – 173 s. – (Natsionalʹnyy standart Ukrayiny).
8. Kindruk M. O. Nasinnya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. Sortovi ta posivni yakosti: DSTU 2240-93 / M. O. Kindruk, V. M. Malasay, O. K. Slyusarenko ta in. // K.: Derzhstandart Ukrayiny, 1994. – 73 s. – (Natsionalʹnyy standart Ukrayiny).
9. Novoselov YU. K. Metodycheskye ukazanyya po provedenyyu polevykh opytov s kormovymy kulʹturamy / YU. K. Novosëlov, H. D. Kharʹkov, N. S. Shekhovtsova // Vsesoyuznyy nauch.-yssled. ynstyt. Kormov ym. V. R. Vylʹyamsa, 1983. – 198 s.
10. Petrychenko V. F. Tekhnolohiyi vyroshchuvannya bobovykh ta zlakovykh trav na nasinnya / Petrychenko V. F., Buhayov V. D., Antoniv S. F. // Vinnytsya, 2005. – 52 s.
How to Cite
Vasylenko, N. E., Antoniv, S. F., Kolisnyk, S. I., Konovalchuk, V. V., Zapruta, A. A., Fostolovych, S. I., & Klochaniuk, A. V. (1). Influence of the harvesting terms on seed productivity and sowing qualities of the seeds of short cereal grasses. Feeds and Feed Production, (85), 34-40. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/138

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>