Formation of physical and mechanical properties of grey forest soil depending on the grown crop

  • T. A. Zabarna candidate of agricultural sciences
  • I. P. Vdovychenko Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: crop rotation, predecessor, soil, physical and mechanical properties of the soil, soil erosion

Abstract

The results of estimation of the effect of different crops on the formation of mechanical and aggregate composition of grey forest soil are presented in the article. On the basis of estimation of the micro aggregate state of the soil in comparison of biologically and technologically heterogeneous crops, the indexes of anti-erosion resistance of the arable layer are identified and a conclusion is done about general expediency of the use of different predecessors in the format of keeping crop rotations in order to guarantee high levels of degradation resistance of land use by a certain agricultural enterprise in the variants of grey forest soils. Estimation of the influence of different crops on the physical and mechanical properties of the soil in its arable layer is conducted. The consequences of influence of different technological groups of crops on the amount of the waterproof aggregates and microstructure state of the soil are investigated. General recommendations on the optimum correlation of different crops in the typical crop rotation of the research area are suggested.

References

1. Sivozminy u zemlerobstvi Ukrainy / za red. V. F. Saika, P. I. Boika. – K. : Ahrarna nauka, 2002. 146 s.
2. Ahrobiolohichni osnovy sivozmin Stepu Ukrainy / Ye. O. Yurkevych, N. P. Kovalenko, A. V. Bakuma. Odesa : VMV, 2011. 237 s.
3. Ratsionalni sivozminy v suchasnomu zemlerobstvi / I. D. Prymak [ta in.]. Bila Tserkva : Vyd-vo BDAU, 2003. 384 s.
4. Tkachenko M. A., Litvinov D. V. Produktyvnist typovykh sivozmin Lisostepu zalezhno vid intensyvnosti ahrokhimichnoho navantazhennia // Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv. 2014. Vypusk 22. S. 100–106.
5. Habryiel A. Y. Petruniv I. I., Sorochynskyi V. V., Bulo V. S., Olifir Yu. M. Rol sivozminnoho faktora v zemlerobstvi zakhidnoho Lisostepu // Visnyk Lvivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: Ahronomiia. 2007. № 11. S. 170–177.
6. Boiko P. I. Produktyvnist ahrofitotsenoziv u riznorotatsiinykh sivozminakh Lisostepu // Ahrarnyi visnyk Prychornomor`ia : zb. nauk. pr. / ODAU. Odesa, 2013. Vyp. 66. S. 3—7.
7. Ieshchenko V. Sivozminni problemy sohodennia // Suchasni ahrarni tekhnolohii. 2013. № 4. S. 12—18.
8. Kaletnik H. M. Naukovo obgruntovani sivozminy dlia efektyvnoho vyroshchuvannia biomasy // Ahrosvit. 2009. № 3. S. 2—6.
9. Nadtochii O. V. Optymizatsiia vyboru poperednykiv dlia dynamichnykh sivozmin // Naukovyi visnyk / Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. K., 2010. Vyp.144, Ch.3. S.291-299.
10. Nazarenko K. M. Ahrofizychni pokaznyky gruntu v lantsi polovoi sivozminy zalezhno vid system zemlerobstva v Lisostepu Ukrainy // Naukovyi visnyk / Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. K., 2011. Vyp. 162, Ch. 1. S. 41—50.
11. Lisoval A.P. Metody ahrokhimichnykh doslidzhen. Navchalnyi posibnyk. – K.: Vydavnychyi Tsentr NAU, 2001. 247 s.
12. Barvinchenko V. I. Praktykum z gruntoznavstva: Navchalnyi posibnyk dlia vykonannia laboratorno-praktychnykh robit Vinnytsia: VV VDAU, 2006. 175 s.
13. Voronyn A. D., Kuznetsov M. S. Opіt otsenky protyvoэrozyonnoi stoikosty pochv // Эrozyia pochv y ruslovіe protsessі. M.: Yzd-vo MHU. 1970. Vіp.1. S. 99—115.
14. Medvedev V. V. Optymyzatsyia ahrofyzycheskykh svoistv chernozemov. M.: Ahropromyzdat, 1988. 160 s.
How to Cite
Zabarna, T. A., & Vdovychenko, I. P. (1). Formation of physical and mechanical properties of grey forest soil depending on the grown crop. Feeds and Feed Production, (85), 101-107. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/151