The plant-breeding value of sorts of soybean of different ecological and geographical origin

  • T. V. Tsytsyura Candidate of Agricultural Sciences
  • A. V. Semcov Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
  • Ya. G. Tsytsyura candidate of agricultural sciences Vinnytsia National Agrarian University
Keywords: soybean, sorts, productivity, ecological plasticity, ecological stability

Abstract

The estimation of sorts of soybean from the different ecological and geographical places on the indexes of ecological plasticity and stability was conducted. The plantbreeding value of soybeans’ sorts in the condition of the afterregistration comparative study was showed.

References

1. Litun P. P., Kolomatsʹka V. P. Problemy adaptyvnoyi selektsiyi roslyn v zvʺyazku zi zminoyu klimatu // Selektsiya i nasinnytstvo. - 2006. - Vyp. 93. - S. 67-91.
2. Kaminsʹkyy V. F. Ahrometeorolohichni osnovy vyrobnytstva zernobobovykh kulʹtur v Ukrayini // Visnyk ahrarnoyi nauky. - 2006. - № 6. - S. 20-25.
3. Ivanyuk S. V. Suchasna selektsiya soyi // Ahrobiznes sʹohodni. - 2014. - № 17(288). URL: http://agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2387- suchasna-selektsiia-soii.html.
4. Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. Zernovi, krupʺyani ta zernobobovi. - K.: Alefa. 2001. - 68 s.
5. Eberhart S. A., Russel W. A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Sci. - 1966. - V. 6, № 1. - P. 34-40.
6. Khanhylʹdyn V. V. O pryntsypakh modelyrovanyya sortov yntensyvnoho typa // H enetyka kolychestvennykh pryznakov selʹskokhozyaystvennykh rastenyy. - M.: Nauka, 1979. - S. 111-116.
7. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) - M.: Kolos, 1985. - 336 s.
Published
2017-12-26
How to Cite
Tsytsyura, T. V., Semcov, A. V., & Tsytsyura, Y. G. (2017). The plant-breeding value of sorts of soybean of different ecological and geographical origin. Feeds and Feed Production, (84), 18-25. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/166