Estimation of faba bean variety samples by the parameters of ecological plasticity and stability

  • S. V. Barvinchenko Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: faba bean, variety samples, adaptability, ecological plasticity, ecological stability

Abstract

The estimation of faba bean variety samples by the indicators of seed productivity is carried out. The level of variation of the indicators of seed productivity and their ecological plasticity and stability is established.

References

1. Sichkar V. I. Efektyvnishe vykorystovuvaty sortovyy potentsial soyi - potreba sʹohodennya / V. I. Sichkar // Posibnyk ukrayinsʹkoho khliboroba. - 2G13. - Tom 2. - S. 14b - 15G.
2. Ivanyuk S. V. Selektsyya Vicia faba v Ukrayne / S. V. !vanyuk, S. V. Barvinchenko // Stratehyya y pryorytety razvytyya zemledelyya y selektsyy polevykh kulʹtur v Belarusy» - Materyaly mezhdunarodnoy nauchno­praktycheskoy konferentsyy. - Zhodyno. - 5-6 yyulya 2017. - S. 295 - 300.
3. Metodyka provedennya doslidiv po kormovyrobnytstvu / Za red. A. O. Babycha. - Vinnytsya, 1994. - 88 s.
4. Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. K. - 2GGG. - 1GG s.
5. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) / B. A. Dospekhov. - 5-e yzd., dop. y pererab. - M.: Ahropromyzdat, 1985. - 351 s.
6. Eberhart S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart, W. A. Russell // Crop Sci. 19bb. Vol. b. - P. 3b-38.
7. Pakudyn V. Z. Otsenka ékolohycheskoy plastychnosty y stabylʹnosty sortov selʹskokhozyaystvennykh kulʹtur / V. Z. Pakudyn, L. M. Lopatyna // Selʹskokhozyaystvennaya byolohyya - 1984. - № 4. - S. 109 - 113.
8. Khanhylʹdyn V. V. Parametry otsenky homeostatychnosti sortov selektsyonnykh lynyy v yspytanyyakh kolosovykh kulʹtur / V. V. Khanhylʹdyn // Shuch.-tekhn. Byul. VS·HY. - 198b. - № 2/6G. - S. 3b - 41.
9. Pakudyn V. Z. Parametry otsenky ékolohycheskoy plastychnosty sortov y hybrydov. Teoryya otbora v populyatsyyakh rastenyy / V. Z. Pakudyn. - Shvosybyrsk: nuka , 1976. - 189 s.
Published
2017-12-26
How to Cite
Barvinchenko, S. V. (2017). Estimation of faba bean variety samples by the parameters of ecological plasticity and stability. Feeds and Feed Production, (84), 39-43. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/170