Efficiency of the systems of soybean protection against diseases in short crop rotations of the right-bank ForestSteppe

  • S. I. Kolisnyk Candidate of Agricultural Sciences
  • S. Y. Kobak Candidate of Agricultural Sciences
  • A. Y. Panasiuk Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: soybeans, fusarium, septoria, seed disinfectants, microfertilizer Plantafol, fungicide Abacus, yield

Abstract

The effect of various protection systems on the reduction of soybean diseases was studied according to the following scheme:

I. Control (soybean growing without any preparations).

II. Foliar nutrition of soybean with Plantopholl (2.0 kg/ha).

III. Seed treatment (Rizoactive 2.0 kg/t + Maxim XL 035 FS 1.0 l/t) + Abacus fungicide.

IV. Var. III + additional fertilizer Plantafoll.

The third protection system proved to be highly effective. Its use reduced soybean plant infestation by fusariosis by 5 %, and by septoria - by 4 %, or by 22 and 28 relative percent (on average for 2 years). Soybean seed yield in the control of 2-field crop rotation was 2.04 t/ha on average for 2 years, and the third protection system increased the yield up to 2.65 and 2.90 t/ha, respectively, in three- and four-field crop rotations.

References

1. Babych A. O. Suchasne vyrobnytstvo i vykorystannya soyi. - K: Ahrarna nauka. - Urozhay, 1993. - 429 s.
2. Belyavskyy YU. Bolezny soy v uslovyyakh yzmenenyya klymata / Yuryy Belyavskyy // Zerno. - 2011. - № 6. - S. 46 - 50. 3. Kyrychenko V. V. Optymizatsiya intehrovanoho zakhystu polʹovykh kulʹtur / V. V. Kyrychenko, YU. H. Krasylovetsʹ, V. S. Zuza, V. P. Petrenkova // Posibnyk ukrayinsʹkoho khliboroba. - 2007. - S. 34 - 35, 74 - 79.
4. Lapas S. V. Biolohichnyy zakhyst soyi vid bakterialʹnykh khvorob / S. V. Lapa, N. V. Zhytkevych, L. H. Zhmurko // Posibnyk ukrayinsʹkoho khliboroba, 2011. - S. 162 - 163.
5. Soya: monohrafiya / V. F. Petrychenko, V. V. Lykhochvor, S. V. Ivanyuk ta in. Za red. Petrychenka V. F., Ivanyuka S. V. - Vinnytsya: «Dilo», 2016. - 400 s.
6. Trybelʹ S. O. Stratehichni kulʹtury / S. O. Trybelʹ, S. V. Retʹman, O. I. Borzykh, O. O. Stryhun. Za redaktsiyeyu S. O. Trybelya. - K.: Feniks, Kolobich, 2012. - 368 s.
7. Fedorenko V. P. Rekomendatsiyi iz zakhystu posiviv soyi vid shkidnykiv, khvorob ta burʺyaniv / V. P. Fedorenko, O. A. Hrykun // Posibnyk ukrayinsʹkoho khliboroba, 2008. - S. 142 - 148.
Published
2017-12-26
How to Cite
Kolisnyk, S. I., Kobak, S. Y., & Panasiuk, A. Y. (2017). Efficiency of the systems of soybean protection against diseases in short crop rotations of the right-bank ForestSteppe. Feeds and Feed Production, (84), 133-140. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/189

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>