Productivity of modern spring barley varieties depending on fertilization and seeding rate

  • O. S. Vlasiuk candidate of agricultural sciences Khmelnytsky State Agricultural Research Station Institute of Feed and Agriculture of Podillya NAAS
Keywords: spring barley, variety, seeding rate, fertilizer background, yield, weight of 1000 grains

Abstract

The results of studies on the effect of the rates of mineral fertilizers and seeding rates on the formation of productivity of modern spring barley varieties are presented. It is determined that an increase in seed sowing rates is an effective method of increasing yield, especially when the background of plant nutrition worsens. The influence of the indicated factors on the density of stems, the weight of seeds in the ear and the weight of 1000 grains of barley Varieties of spring barley.

References

1. Lykhochvor V. V. Roslynnytstvo. Tekhnolohiyi vyroshchuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur: navch. posib. / V. V. Lykhochvor. - K.: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2004. - 816 s.
2. Havrylyuk M. M. Perspektyvy rozvytku natsionalʹnoho nasinnytstva / M. M. Havrylyuk // Visnyk ahrarnoyi nauky. - 2009. - № 5. - S. 41—44.
3. Hanhur V. V. Pryntsypy vyznachennya prydatnosti sortu chy hibryda dlya konkretnoho rehionu vyroshchuvannya / V. V. Hanhur, A. V. Sydorenko, P. I. Bondar // Visnyk derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. - 2010. - № 2. - S. 51—53.
4. Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur // Metody vyznachennya pokaznykiv yakosti roslynnoyi produktsiyi. Pid red. Honchara O. M. - Kyyiv: Alʹfa, 2000. - Vyp. 7. - 150 s.;
5. Metodycheskye rekomendatsyy po provedenyyu polevykh opytov s zernovymy, zernobobovymy y kormovymy kulʹturamy (yssledovanyya, uchety y nablyudenyya) / [Z. B. Borysonyk, H. P. Zhemela, V. F. Kyver y dr.]; pod obshchey red. V. S. Tsykova y H. R. Pykusha, - Dnepropetrovsk, VNYYK, 1983. - 49 s.
6. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta: (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy). - Yzd. 4-e, pererab. y dop. / B. A. Dospekhov. - M.: Kolos, 1979. - 416 s.
Published
2017-12-26
How to Cite
Vlasiuk, O. S. (2017). Productivity of modern spring barley varieties depending on fertilization and seeding rate. Feeds and Feed Production, (84), 156-160. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/193