Directions of leguminous crop breeding for Polissia

  • V. V. Chernusky Candidate of Agricultural Sciences
  • O. V. Vyshnevska Candidate of Agricultural Sciences
  • T. A. Chernuska
  • A. Y. Ivaniuk Institute of Agriculture Polissya NAAS
Keywords: breeding, variety, adaptability, field pea, blue lupine, serradella, Lotus corniculatus

Abstract

The direction and results of the breeding work with the main annual and perennial leguminous forage crops adapted to the conditions of Polissya zone are shown.

References

1. Pysarenko V. M Osnovni pidkhody optymizatsiyi struktury ahroekosystemy / V. M. Pysarenko, A. V. Kalinichenko, YU. V. Shmyholʹ // Ahroekolohichnyy zhurnal. - 2005. - S. 3— 6.
2. Kyrychenko V. V. Otsenka spetsyfyky ékolohycheskoy plastychnosty hybrydov podsolnechnyka oleynovoho typa v kompleksnoy prohramme adaptyvnoy selektsyy / V. V. Kyrychenko, E. N. Maklyak // Dosyahnennya i problemy henetyky selektsiyi ta biotekhnolohiyi : zb. nauk. pr. T-2 : Ukr. T-vo henetykiv i selektsioneriv im. M. I. Vavilova. K.: Lohos, 2007. - S. 95— 99.
3. Vyshnevsʹka O. V. Pryntsypy ekolohichnoyi dyferentsiatsiyi y vyznachennya potentsialu ta napryamiv vykorystannya introdukovanykh u zonu Polissya kormovykh kulʹtur / O. V. Vyshnevsʹka, V. V. Chernusʹkyy, T. A. Chernusʹka // Kormy i kormovyrobnytstvo. - 2011. - Vyp. 68. - S. 3— 11.
4. Vyshnevsʹka O. V. Napryamy selektsiyi lyadventsyu rohatoho v umovakh Polissya Ukrayiny / O. V. Vyshnevsʹka // Ahrarnyy visnyk Prychornomorʺya: Zb. nauk. pratsʹ. - Odesa, 1999. — Vyp. № 3 (6) 2 -: Ahronomiya. - S. 198— 202.
Published
2017-04-25
How to Cite
Chernusky, V. V., Vyshnevska, O. V., Chernuska, T. A., & Ivaniuk, A. Y. (2017). Directions of leguminous crop breeding for Polissia. Feeds and Feed Production, (83), 3-9. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/214