Compliance with the technology of cow machine milking as a guarantee of high milk production

  • A. Zaets Candidate of Agricultural Sciences
  • M. Mandrik
  • O. Bihas Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: technology, machine milking, training, massage, cow, milk

Abstract

Under the conditions of breeding plants “Kolos” and “Ridnyi Kraiy” of Vinnitsa region there was conducted 30-day training aimed at improving the professional level of masters of machine milking. Studies have shown that after the completion of training in “Kolos” milk yield of cows of Ukrainian red-motley dairy breed on average increased by 11.4% (2.3 kg) and amounted to 22.5 kg of milk per cow, milk fat increased by 0.5% compared with the initial content up to 3.81%. “Ridnyi Kraiy” provided increase in milk yield of cows of Ukrainian black-motley dairy breed on average by 14.2% (2.1 kg) up to 16.9 kg per cow, fat content in milk increased by 0.4% compared with the initial content up to 3.75%. Milk protein content increased by 0.1% at both farms. Higher milk yield and milk quality indicators were achieved due to improved professional skills of milkmaids combined with feeding and maintenance.

References

1. Vinnychenko D. T. Shlyakhy stvorennya vysokoproduktyvnoho molochnoho stada / D. T. Vinnychenko, P. M. Merezhko. - K.: Urozhay, - 1983. - 81 s.
2. Korotkyy dovidnyk mekhanizatora-tvarynnyka / V. I. Hryshchenko, M. H. Dubrovin, A. A. Zadorozhnyy [ta in.]. - K.: Urozhay, - 1981. - 184 s.
3. Dosvid pleminnoyi roboty na molochno-tovarniy fermi / S. F. Karabovsʹkyy, D. ZH. Vinnychuk, P. O. Kruhlyak [ta in.]. - K.: Urozhay, - 1973. - 35 s.
4. Naukovo-tekhnichnyy prohres u molochnomu skotarstvi / V. P. Slavov, YU. M. Karasyk, V. I. Vlasov [ta in.]. - Kyyiv.: Urozhay, - 1992. - S. 170— 183.
5. Teslenko Y. Y. Kompleksnaya mekhanyzatsyya v molochnom skotovodstve / Y. Y. Teslenko. - M.: Znanye, - 1984. - S. 28—44.
6. Behuchev A. P. Spravochnyk mastera mashynnoho doenyya korov / A. P. Behuchev, D. S. Sokolov. - M.: Kolos, - 1972. - 59 s.
7. Kovalev YU. N. Oborudovanye molochnykh tekhnolohycheskykh lynyy zhyvotnovodcheskykh ferm y kompleksov / YU. N. Kovalev. - M.: Rosselʹkhozyzdat, - 1978. - 187 s.
8. Kurtstaler Ditmar. Vplyv protsesu ta hihiyeny doyinnya na zdorovʺya vymeni / Ditmar Kurtstaler // Agroexpert. - 2009. - Vyp. 1 (6). - S. 18— 19.
9. Pishchan S. Interoretseptornyy masazh vymʺya pervistok u period mizh vydoyuvannyamy / S. Pishchan // Tvarynnytstvo Ukrayiny. - 2001. - Vyp. 2. - S. 12— 15.
10. Plokhynskyy N. A. Rukovodstvo po byometryy dlya zootekhnykov / N. A. Plokhynskyy. - M.: Kolos, 1969. - 256 s.
Published
2017-04-25
How to Cite
Zaets, A., Mandrik, M., & Bihas, O. (2017). Compliance with the technology of cow machine milking as a guarantee of high milk production. Feeds and Feed Production, (83), 161-164. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/244