Influence of fertilizers on fescue seed productivity and seeding quality

  • S. F. Antonіv Candidate of Agricultural Sciences
  • S. I. Kolisnyk Candidate of Agricultural Sciences
  • N. E. Vasylenko Candidate of Agricultural Sciences
  • S. I. Fostolovych Candidate of Agricultural Sciences
  • V. V. Konovalchuk
  • O. A. Zapruta Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: fescue, fertilizers, water-soluble and organic micro-fertilizers, seed productivity, seeding quality

Abstract

The articles highlights data of scientific researches aimed at improving seed productivity of fescue by means of agro-technical practices on optimization of the conditions of crop nutrition at critical phases of growth and development.

References

1. Antoniv S.F., Kolisnyk S.I. Nasinnytstvo zlakovykh trav, osoblyvosti tekhnolohiyi vyroshchuvannya nasinnya novykh ta perspektyvnykh sortiv. ZH. Nasinnytstvo, № 11, 2005 r., S. 7 – 10, 15 – 16.
2. Babych A. O. Metodyka provedennya doslidiv po kormovyrobnytstvu / Pid red A.O. Babycha // – Vinnytsya, 1994. – 87 s.
3. Berna Y. Semenovodstvo y semennoy kontrolʹ / Y. Berna, V. Chekh y dr. // (Nasinnytstvo i nasinnyevyy kontrolʹ, per. z chesʹkoyi) M.: Kolos, 1981. – 335 s.
4. Bohorodskaya P.B. Vlyyanye srokov uborky na urozhay semyan zlakovykh trav / P. B. Bohorodskaya, V. V. Pavlynova // Sbornyk nauchnykh trudov. Bel. NYY melyoratsyy y vodnoho khozyaystva. – 1985. – № 33. – S. 121—127.
5. Havrylyuk M. M. Osnovy suchasnoho nasinnytstva / M. M. Havrylyuk // K.: NNTSIAE, 2004 – 256 s.
6. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta, 5-e yzd., dop. y pererab / B. A. Dospekhov // Ahropromyzdat. 1985.– 351 s.
7. Yeshchenko V. O. Osnovy naukovykh doslidzhenʹ v ahronomiyi: pidruchnyk / V.O. Yeshchenko, P.H. Kopytko, V.P. Opryshko, P.V. Kostohryz / za red. V.O. Yeshchenka // Diya, 2005. – 288 s.
8. Zinchenko B. S. Dovidnyk po vyrobnytstvu nasinnya bahatorichnykh trav / B. S. Zinchenko i in. // K.: Urozhay, 1990. – 230 s.
9. Mykytenko A. P. Nasinnytstvo bahatorichnykh trav / A. P. Mykytenko, M. P. Polovyy // K., Urozhay, 1976, 183 s.
10. Perepravo N.Y. «Metodyky vyznachennya syly rostu nasinnya kormovykh kulʹtur» / (Perepravo N.Y., Heorhyady N.Y., Melʹnykova L.N., // RHAU – MSKHA, 2012).
11. «Metodychni vkazivky po provedennyu doslidzhenʹ v nasinnytstvi bahatorichnykh trav» (M., 1986 r.).
Published
2016-05-20
How to Cite
AntonіvS. F., Kolisnyk, S. I., Vasylenko, N. E., Fostolovych, S. I., Konovalchuk, V. V., & Zapruta, O. A. (2016). Influence of fertilizers on fescue seed productivity and seeding quality. Feeds and Feed Production, (82), 62-68. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/260

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>