Productivity of Vicia pannonica grantz and winter triticale mixtures depending on soil and climatic conditions of cultivation

  • N. Y. Hetman Doctor of Agricultural Sciences
  • V. D. Buhayov Candidate of Agricultural Sciences
  • T. V. Lilyk
  • O. V. Iskra Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • R. N. Vasylenko Candidate of Agricultural Sciences
  • I. M. Stepanova Candidate of Agricultural Sciences Institute of Irrigated Agriculture
Keywords: winter triticale, pannonian peas, yield, dry matter, digestible protein, mineral fertilizers

Abstract

The results of studies on the formation of green mass productivity and output of nutrients in mixed sowings of winter triticale and Vicia pannonica grantz depending on the rates of seeding and fertilization under the conditions of the Southern Steppe and the right-bank Forest-Steppe are highlighted.

References

1. Vasylenko R.M. Znachymistʹ ta pobudova sumisnykh posiviv u kormovyrobnytstvi / R.M. Vasylenko // Mizh. tem. nauk. zb. Zroshuvane zemlerobstvo – Kherson: Aylant, 2014. – № 62. – S. 59—61.
2. Yepifanov B.C. Optymalʹne spivvidnoshennya komponentiv v parnykh travosumishkakh / B.C. Yepifanov // Kormoproyzvodstvo. 2005. - № 5. - S. 17-19.
3. Petrychenko V.F. / Optymizatsiya system kormovyrobnytstva v Pivdennomu Stepu Ukrayny. – V.F. Petrychenko, R.A. Vozhehova, S.P. Holoborodʹko, H.V. Sakhno, O.M. Dymov, V.H. Naydʹonov, S.O. Zayetsʹ, H.P. Kvitko, N.YA. Hetman, R.M. Vasylenko ta in.. – Kherson: Aylant, 2013. – 156 s.
4. Kubaryev V.A. Sumishi odnorichnykh trav / V.A. Kubaryev, V.A. Finahin // Kormoproyzvodstvo. - 2002. - № 9. - 28 s.
5. Naukovo-metodychni rekomendatsiyi z resursozberihayuchykh tekhnolohiy vyroshchuvannya kormovykh kulʹtur v umovakh pivdnya Ukrayiny / R.A. Vozhehova, S.O. Zayetsʹ, R.M. Vasylenko, S.P. Holoborodʹko, O.A. Pohynayko – Kherson: IZZ NAAN. – 2015. – 27 s.
Published
2016-05-20
How to Cite
Hetman, N. Y., Buhayov, V. D., Lilyk, T. V., Iskra, O. V., Vasylenko, R. N., & Stepanova, I. M. (2016). Productivity of Vicia pannonica grantz and winter triticale mixtures depending on soil and climatic conditions of cultivation. Feeds and Feed Production, (82), 96-101. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/268

Most read articles by the same author(s)