Scientific basis for improved forage production on meadows and pastures of Ukraine

  • V.F. Petrychenko Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Advisor to the Directorate for Scientific Work of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0001-5171-4298
  • A.V. Korniychuk Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Director of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0003-2796-6713
  • Yu. A. Veklenko Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Department of Field Forage Crops, Hayfields and Pastures of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0003-0560-261X
Keywords: natural grasslands, forage production, adaptive technologies, feed productivity, efficiency

Abstract

Purpose. To highlight the features of transformational change in the use of natural grasslands in agricultural production in recent years in terms of land use specifics, the real economic condition, the available dynamics of hayfields and pastures, their productivity and efficiency in feed production in Ukraine. To justify the scientific and practical approaches to intensification of forage production on natural meadows and pastures in conditions of globalization of the agricultural production and climate change. Methods. Observation, comparison, analysis and synthesis, system analysis and forecast. Results. The analysis of production efficiency in the use of hayfields and pastures in Ukraine was carried out. It was found that as a result of the redistribution of land and the decline of the livestock industry in the agricultural business entities the basic balance between the arable land and natural grassland was violated, what does not allow to effectively combine and use their environmental and fodder value. The results of many years of fundamental and applied scientific research on the influence of agricultural intensification on the biological potential and increasing the productivity of forage agrophytocenoses located on natural forage lands in various agro-climatic zones of our country are analyzed. Conclusions. The efficiency of forage production in meadows and pastures in the context of transformational changes depends on the development of specialized areas of cattle breeding based on the rational use of natural forage resources. In order to eliminate the degradation of meadows and pastures, it is necessary to carry out scientific support of agrotechnical developments, including such regulated elements as plant groups, soil, water, anthropogenic factors, feed quality, and animals.

References

Bashchenko M.I., Hladii M.V., Melnyk Yu.F., Yefimenko M.Ya., Kruhliak A.P., PolupanYu. P., ... & Pryima S.V. (2017). Stan i perspektyvy rozvytku molochnoho skotarstva Ukrainy [State and prospects of development of dairy cattle breeding in Ukraine]. Rozvedennia i henetyka tvaryn [Breeding and Genetics of Animals], (54), 6-14 [in Ukrainian].

Petrychenko V.F., Korniichuk O.V., Veklenko Yu.A. Stalyi rozvytok lukopasovyshchnoho kormovyrobnytstva v umovakh zmin klimatu [Sustainable development of pasture fodder production in the conditions of climate change]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science[, 2018, no. 6, pp. 25-32 [in Ukrainian].

Veklenko, Yu. A., & Pidpalyi, I. F. (2015). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku kormovyrobnytstva Ukrainy [Current state and prospects of feed production development in Ukraine]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo [Agriculture and Forestry], (2), pp. 45-52 [in Ukrainian].

Vyshnevska O.V., Didkivskyi S.Iu., Markina O.V., Melnychenko A.M. (2016). Innovatsii v luchnomu kormovyrobnytstvi zony Polissia [Innovations in meadow fodder production in Polissya zone]. Procedures of the International scientific conference "Current state and prospects of land use of Zhytomyr region". Zhytomyr, ZhDU im. I. Franka, pp. 22-27 [in Ukrainian].

Holoborodko, S.P., & Halchenko, N.N. (2012). Espartset peschanyi v yuzhnoi stepi Ukrainy [Sand sainfoin in the southern steppe of Ukraine]. Kormoproyzvodstvo [Feed Production], (10), pp. 32-33 [in Russian].

Hratylo O. D., Petrychuk L. I., & Smienova H. S. (2017). Modeli ahrofitotsenoziv pasovyshchno-sinokosnoho vykorystannia dlia polipshennia vyrodzhenykh pryrodnykh kormovykh uhid na pivdni Ukrainy [Models of agrophytocenoses of pasture and haymaking use to improve degenerate natural forage lands in the south of Ukraine]. Vivcharstvo ta kozivnytstvo [Sheep and goat breeding], (2), pp. 223-240 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Statystychna informatsiia. Silske, lisove ta rybne hospodarstvo. Ploshchi, valovi zbory ta urozhainist silskohospodarskykh kultur za yikh vydamy [State Statistics Service of Ukraine. Statistical information. Agriculture, forestry and fisheries. Areas, gross harvest and crop yields by their types]. Available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini [State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine]. Available at: URL: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin [in Ukrainian].

Kozyk V.M., Veklenko Yu.A., Ahii V.M., Vysochanskyi Y.S., Hrabovenskyi M.I., Kanailo V.V. (2015). Vidnovlennia produktyvnosti dehradovanykh lukopasovyshchnykh uhid v Hirsko-Lisovomu poiasi Karpat (rekomendatsii) [Restoration of productivity of degraded meadow pastures in the Mountain-Forest belt of the Carpathians (recommendations)]. Velyka Bakhta, 27 p. [in Ukrainian].

Kondratevych O.V., Tomchuk R.V., & Petrushkova O.M. (2016). Kormovaia produktivnost mnogoletnikh trav v zavisimosti ot sposoba poseva pri pastbishchnom ispolzovanii [Forage productivity of perennial grasses depending on the method of sowing in pasture use]. Sovremennyie tendentsii razvitiya agrarnogo kompleksa [Modern tendencies of development of an agrarian complex], pp. 110-113 [in Russian].

Kurhak V., Shtakal M., & Shtakal V. (2018). Produktyvnist bahatorichnykh zlakovykh trav i yikh sortosumishei na osushenykh torfovykh gruntakh [Productivity of perennial cereal grasses and their varietal mixtures on drained peat soils]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agrarian Science], 96(9), pp. 20-25 [in Ukrainian].

Medvediev V.M., & Titenko H.V. (2017). Novitni materialy pro stan gruntovoho pokryvu Yevropeiskykh krain i Ukrainy [The latest materials on the state of the soil cover of European countries and Ukraine]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina seriia «Ekolohiia» [Bulletin of the V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Ecology"], (16), pp. 9-17 [in Ukrainian].

Olifirovych V. (2018). Produktyvnist bahatorichnykh ahrofitotsenoziv zalezhno vid skladu travosumishok i rezhymu yikh vykorystannia [Productivity of perennial agrophytocenoses depending on the composition of grass mixtures and the mode of their use]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agrarian Science], 96(3), pp. 13-17 [in Ukrainian].

Petrychenko V.F., Korniichuk O.V., Veklenko Yu.A. (2020). Naukovi osnovy rozvytku kormovyrobnytstva v Ukraini [Scientific bases of development of fodder production in Ukraine]. Procedures of the XII International Scientific conference "Feeds and feed protein", July 15, Vinnytsia, pp. 55-60. Available at: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo2020conf [in Ukrainian].

Stepasiuk, L.M., & Titenko, Z.M. (2016). Kormova baza yak odyn iz chynnykiv pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva produktsii skotarstva [Feed base as one of the factors to increase the efficiency of livestock production]. Ahrosvit, (21), pp. 15-18 [in Ukrainian].

Terletska M.I., Buhryn L.M., & Smetana S.I. (2016). Urozhainist ta botaniko-hospodarskyi sklad pasovyshchnoho travostoiu zalezhno vid travosumishok ta udobrennia [Yield and botanical and economic composition of pasture grasses depending on grass mixtures and fertilizers]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo [Foothill and mountain agriculture and animal husbandry], (60), pp. 139-145 [in Ukrainian].

Tomchuk R.V., & Kondratevych O.V. (2017). Otsenka kormovoi produktyvnosty mnogoletnikh bobovykh i zlakovykh kultur razlichnykh sposobov poseva senokosnogo ispolzovaniya pri podzimniem sroke seva. Nauchno-prakticheskiye puti povysheniya ekologicheskoi ustoichivosti i sotsialno-ekonomicheskoie obespecheniye selskokhoziaistvennogo proizvodstva [Estimation of fodder productivity of perennial legumes and cereals of different methods of sowing hay use during the winter sowing period. Scientific and practical ways to increase environmental sustainability and socio-economic support of agricultural production], pp. 89-94 [in Russian].

Bogovin A.V. (2014). Conceptual aspects of the biosphere-balanced use of ecological and biological systems. Fundamental and Applied Soil Science, (15), no. 3-4, pp. 27-35.

Goloborodko S.P., Dymov O.M. (2019). Global climate change: causes of occurrence and consequences for agricultural production in the Southern Steppe. Land reclamation and water management, 1: pp. 88-98. Available at: https://doi.org/rn.3rn73/mivg201901-162.

Petrychenko, V.F., Korniychuk, O.V., & Voronetska, I.S. (2018). Biological farming in conditions of transformational changes in the agrarian production of Ukraine. Agricultural Science and Practice, 5(2), pp. 3-12. Available at: https://doi.org/10.15407/agrisp5.02.003.

Published
2020-08-16
How to Cite
Petrychenko, V., Korniychuk, A., & Veklenko, Y. A. (2020). Scientific basis for improved forage production on meadows and pastures of Ukraine. Feeds and Feed Production, (89), 10-22. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-01