Formation of seed yield of soybean varieties with different growing periods in the western Forest-steppe

  • V.G. Moldovan Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Director of the Khmelnytskyi State Agricultural Research Station of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0002-3145-1686
  • Zh.A. Moldovan Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Sector of Modern Technologies in Crop Production of the Khmelnytskyi State Agricultural Research Station of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0002-1180-5969
  • S.I. Sobchuk a research fellow of the sector of modern technologies in crop production of the Khmelnytskyi State Agricultural Research Station of the Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya of NAAS https://orcid.org/0000-0002-6385-4690
Keywords: soybean, variety, sowing period, seeding rate, seed yield

Abstract

Purpose. To establish the influence of sowing terms and seeding rates on the formation of seed yield of soybean varieties with different growing periods in the Western Forest-Steppe natural zone of Ukraine. Methods. Field experiment, calculation and weight, mathematical statistics. Results. It was found that the studied soybean varieties with different growing periods react differently to growing conditions. Among the studied factors, the seeding rate, more than the sowing period, influenced the formation of soybean seed yield. Inparticular, the studied soybean varieties Diadema Podillya, KiVin, Knyazhna and Khutoryanochka in all terms of sowing, the highest grain yield formed at the seeding rate of 900 thousand germinating seeds per 1 ha, while the Triada variety – at the seeding rate of 700 thousand germinating seed sper 1 ha. The increase in yield compared to the seeding rate of 700 thousand germinated seeds per 1 ha was in the Diadema Podillya variety – 8,9-19,2%, in the KiVin variety – 12,4-15,6%, in the Knyazhna variety – 16,0-22,9% and in the Khutoryanochka variety – 4,2-10,1%. Reducing the seeding rate to 500 thousand germinating seeds led to a decrease in productivity for all sowing periods, in the Diadema Podolia variety – by 15,3-23,7%, in the KiVin variety – by 19,6-26,0%, in the Knyazhna variety – by 13,6-18,3%, in the Khutoryanochka variety – by 9,9-11,0% and in the Triada variety – by 17,8-25,7%. Higher indicators of seed yield all the studied soybean varieties formed during the late sowing period. Conclusions. The studied factors had a significant influence on the formation of seed yield of all soybean varieties that were studied – the timing of sowing and seeding rates, as well as the weather conditions of the growing season. The studied soybean varieties reacted differently to a decrease or increase in the seeding rate, however, higher yield indicators were formed due to the late sowing period.

References

Kalenska S.M., Novytska N.V., Harbar L.A., Andriiets D.V. Urozhainist yak intehralnyi pokaznyk reaktsii roslyn soi na elementy tekhnolohii vyroshchuvannia [Productivity as an integral indicator of the reaction of soybean plants to the elements of growing technology]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv і pryrodo-korystuvannya Ukrayiny [Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine], 2010, Issue 149, pp. 227-234 [in Ukrainian].

Ivaniuk S.V. Formuvannia sortovykh resursiv soi vidpovidno do bioklimatychnoho potentsialu rehionu vyroshchuvannia [Formation of variety resources of soybean in accordance with bioclimatic potential of the region of cultivation]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and Feed Production], 2012, no. 71, pp. 34-40 [in Ukrainian].

Kolisnyk S.I. Osnovni tekhnolohichni pryiomy vyroshchuvannia soi na nasinnia [Basic technological methods of soybean cultivation for seed]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and FeeProduction], 2012, no. 71, pp. 41-48 [in Ukrainian].

Zinchenko O., Sichkar A., Rohalskyi S., Vyshnevska L., Kononenko L. (2016). Rist roslyn i vrozhainist sortiv soi v Pivdennomu Lisostepu Ukrainy [Plant growth and yield of soybean varieties in the Southern Forest Steppe of Ukraine]. Wisnyk ZHNAEU [Bulletin of ZhNAEU], 2016, no. 2 (56), vol. 1, pp. 119-126 [in Ukrainian].

Shevnikov N.Ya., Logvinenko O.M. Vplyv strokiv sivby, sposobiv sivby, norm vysivu riznykh sortiv soi na yii produktyvnist [Influence of terms, methods of sowing and norms of sowing of different sorts of soy on its productivity]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii [News of Poltava State Agrarian Academy], 2013, no. 1, pp.12-16 [in Ukrainian].

Moldovan Z.A., Sobchuk S.I. Urozhainist sortiv soi zalezhno vid strokiv sivby, norm vysivu ta abiotychnykh umov Pivnichnoho Podillia [Productivity of soybean varieties depending on th seeding terms, seeding rates and abiotic conditions of the Northern Podillia]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and Feed Production], 2016, no. 82, pp.120-126 [in Ukrainian].

Tsekhmeystruk N.H., Sheliakyn B.A., Hluboky A.N. Yakist nasinnia sortiv soi zalezhno vid strokiv sivby v skhidnomu Lisostepu Ukrainy [Qualіty of soybean varieties dependіng on sowing dates іn the Eastern Forest-Steppeof Ukraine]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and Feed Productio], 2016, no. 82, pp. 39-44 [in Ukrainian].

Kokhan A.V., Olepyr R.V., Samoilenko O.A., Slobodianiuk O.M. Vplyv tekhnolohichnykh zakhodiv vyroshchuvannia na produktyvnist soi v Livoberezhnomu Lisostepu [Ifluence of technological practicies on soya productivity in the Left-Bank Forest-Steppe]. Zbirnyk naukovykh prats NNTs “Instytut zemlerobstva NAAN” [Collection of scientific works of the National Scientific Center “Institute of Agriculture of NAAS”], 2017, Issue 2, pp. 58-66 [in Ukrainian].

Moldovan Z.A. Formuvannia biometrychnykh pokaznykiv zalezhno vid strokiv sivby ta norm vysivu sortamy soi z riznym vehetatsiinym periodom [Forming of biometrical index is depending on the terms of sowing and norms of sowing of soybean variety with a different vegetation period]. Visnyk Zhytomyrskoho Natsionalnoho ahroekolohichnoho Universytetu [Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University], 2017, no. 2 (61), pp. 60-67 [in Ukrainian].

Furman A.V. Hustota stoiannia roslyn soi ta yii vyzhyvanist zalezhno vid strokiv sivby ta sortu [Soybean plant density and their survival depending on the sowingterms and varieties]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and Feed Production], 2017, no. 83, pp. 85-89 [in Ukrainian].

Furman O.V. Dynamika formuvannia ploshchi lystkovoi poverkhni soi pid vplyvom tekhnolohichnykh faktoriv vyroshchuvannia [Dynamics of soybean leaf surface area formation under the influence of technological factors of growing]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and Feed Production], 2018, no. 86, pp. 101-106 [in Ukrainian].

Panasyuk R.M., Lykhochvor V.V., Panasyuk O.V. Vplyv norm vysivu na formuvannia symbiotychnoi ta zernovoi produktyvnosti sortiv soi v umovakh zakhidnoho Lisostepu Ukrainy [The influence of seeding rates on the formation of symbiotic and grain productivity of soybean varieties under conditions of western Forest-Steppe of Ukraine]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and Feed Production], 2011, no. 69, pp. 133-140 [in Ukrainian].

Bobro N. A., OgurtsovIs. M., Mikheev V. G. Produktyvnist sortiv soi riznykh hrupp styhlosti zalezhno vid norm vysivu v skhidnii chastyni Lisostepu Ukrainy [Productivity of soybean varieties of different maturity groups depending on seeding rates in the Eastern part of the Forest-Steppe of Ukraine]. Visnyk KhNAU. Seriia “Roslynnytstvo, selektsiia i nasinnytstvo, plodo-ovochivnytstvo” [Bulletun of the V.V. DOKUCHAYEV Kharkov National Agrarian University. Series "Crop production, breeding and seed production, horticulture"], 2012, Issue 2, pp. 30-36 [in Ukrainian].

Didora V.G., Baranov A.I., Stupnitska A.S. Formuvannia fotosyntetychnoho apparatu soi zalezhno vid norm vysivu v umovakh Polissia Ukrainy [Formation of the photo-synthetic devise of soy depending on sowing rates in the conditions of Polissia of Ukraine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Ahronomiia i biolohiia” [Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series "Agronomy and Biology"], 2013, Issue 3 (25), pp. 138-140 [in Ukrainian].

Baranov A.I., Stupnitska O.S. Osoblyvosti formuvannia vrozhainosti soi v umovakh Polissia Ukrainy [Formation of soya yielding capacity in Ukrainian Polissya]. Ahropromyslove vyrobnytstvo Polissia [Agroindustrial production of Polissia], 2014, Issue 7, pp. 118-121 [in Ukrainian].

Milenko O.H. Vplyv ahroekolohichnykh faktoriv na vrozhainist soi [Influense of agroecological factors on soybean productivity]. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 2015, no. 6 (21), pp. 52-54 [in Ukrainian].

Shepilova T.P., Petrenko D.T. Vplyv sposobu sivby i normy vysivu nasinnia na rist i rozvytok roslyn soi [Influense of seeding methods and rates on the growth and development of soybean]. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Bulletin of Uman National University of Horticulture], 2017, no. 1, pp. 74-77. Available at: URL: http://visnyk-unaus.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv/2017/1-2017/vpliv-sposobu-svbi-normi-visvu-nasnnya-na-rst-rozvitok-roslin-so.html [in Ukrainian].

Published
2020-08-16
How to Cite
Moldovan, V., Moldovan, Z., & Sobchuk, S. (2020). Formation of seed yield of soybean varieties with different growing periods in the western Forest-steppe. Feeds and Feed Production, (89), 46-56. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-04