Formation of corn grain quality in different directions of use depending on the technology of growing in the Forest-steppe

  • V. F. Kaminskyi Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of the NAAS of Ukraine, Director of the National Research Center "Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine" https://orcid.org/0000-0002-9668-6742
  • N. M. Asanishvili Candidate of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Scientific Secretary of the National , Research Center "Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine" https://orcid.org/0000-0002-2782-4785
Keywords: corn, growing technology, grain quality, yield, protein, starch, fat, bioethanol

Abstract

Purpose. The aim of the research conducted during 2016-2019 was to determine the impact of technological methods on the indicators of corn grain quality to optimize the elements of growing technology depending on the directions of use in conditions of the Forest-Steppe natural zone of Ukraine. Methods – field, quantitative and weight, chemical, comparative and calculation, mathematical and statistical. Results. On the results of the research, dependences of formation of quality of grain on the content of protein, starch, fat in it and correlation dependencies between these indicators and yield of corn have been revealed. The best quality of grain of a forage and food direction is formed when applying high doses of mineral fertilizers, and for processing on bioethanol the optimal content of starch and protein is guaranteed at optimum and raised level of fertilizing. It was established that the content of protein, starch and fat had less effect on their yield from 1 hectare than the general yield level. The technologies of cultivation of different intensity as to their possible application for the production of grain of different directions of use with the given quality parameters, the yield of protein, starch, fat and bioethanol have been evaluated. Conclusions. The technology of corn growing with complex application of intensification elements in conditions of the Forest-Steppe zone, which includes introduction of N240P120K240 on the background of by-products of its predecessor, application of the soil and insurance herbicide, plant growth and micro-fertilizers is suitable for fodder and food purposes and ensured the yield of 12.1 t/ha of grain with protein content and yield – 10.56% and 1.28 t/ha, fat – 4.29% and 0.52 t/ha, starch – 71.27% and 8.62 t/ha. For processing on bioethanol effective is the technology of corn growing with the introduction of N180P120K180, by-products of the predecessor, soil herbicide and bio-stimulants, which provided a yield of 9.76 t/ha of grain with a starch content of 72.26% for the yield of 7.05 t/ha and yield of bioethanol at the level of 3982 l/ha.

References

Shubravska O.V., Prokopenko K.O. Rozvytok ahrarnoho rynku Ukrainy v umovakh dii innovatsiinykh chynnykiv [Development of the agricultural market of Ukraine in the conditions of action of innovative factors]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and forecasting], 2011, no. 2, pp. 118-129 [in Ukrainian].

Mesel-Veseliak V.Ia. Vyrobnytstvo zernovykh kultur v Ukraini: potentsiini mozhlyvosti [Cereal production in Ukraine: potential opportunities]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex], 2018, no. 5, pp. 5-14 [in Ukrainian].

Petrychenko V.F., Tomashuk O.V. Osoblyvosti formuvannia pokaznykiv yakosti zerna kukurudzy za riznykh tekhnolohii vyroshchuvannia v Lisostepu Pravoberezhnomu [Features of formation of indicators of quality of corn grain at various technologies of cultivation in the Forest-steppe of the Right bank]. Roslynnytstvo ta gruntoznavstvo [Plant and Soil Science], Kyiv, 2019, Issue 10, no. 2, pp. 29-37. Available at: https://doi.org/ 10.31548/agr2019.02.029 [in Ukrainian].

Rybalka O.I., Chervonis M.V., Morhun B.V. Henetychni ta selektsiini kryterii stvorennia sortiv zernovykh kultur spyrto-dystyliatsiinoho napriamu tekhnolohichnoho vykorystannia zerna [Genetic and selection criteria for the creation of varieties of grain crops of alcohol-distillation direction of technological use of grain]. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rastieniy [Physiology and biochemistry of cultivated plants]. 2013, Vol. 45, no. 1, pp. 3-19 [in Ukrainian].

Sokolik S.P. Perspektyvy vykorystannia kukurudzy na zerno v yakosti biopalyva [Prospects for the use of corn for grain as a biofuel]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka [Bulletin of the Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture]. 2016, Issue 173, pp. 168-176 [in Ukrainian].

Kaminskyi V.F., Saiko V.F., Dushko M.V., Asanishvili N.M. et al. (2017). Naukovi osnovy efektyvnosti vykorystannia vyrobnychykh resursiv u riznykh modeliakh tekhnolohii vyroshchuvannia zernovykh kultur: monohrafiia [Scientific bases of efficiency of production resources use in various models of grain crops cultivation technologies: monograph]. Kyiv, Vydavnychyi dim «Vinichenko», 580 p. [in Ukrainian].

Mazur V.A., Shevchenko M.V. Vplyv tekhnolohichnykh pryiomiv vyroshchuvannia na formuvannia yakisnykh pokaznykiv zerna kukurudzy [Influence of technological methods of cultivation on the formation of quality indicators of corn grain]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo [Agriculture and forestry], 2017, no. 6 (1), pp. 7-13 [in Ukrainian].

Bykin A.V., Tarasenko O.V. Vplyv udobrennia na produktyvnist kukurudzy na zerno za priamoi sivby [Influence of fertilizer on corn productivity on grain at direct sowing]. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy [Scientific reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine], 2014, no. 3. Available at: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_3_11 [in Ukrainian].

Priadkina H.O., Mykhalska L.M., Shvartau V.V. Krokhmal u zerni kukurudzy yak syrovyna dlia vyrobnytstva bioetanolu [Starch in corn grain as a raw material for bioethanol production]. Bioenerhetyka [Bioenergy], 2013, no. 2, pp 40-41 [in Ukrainian].

Pavlov A.N. (1967). Nakopleniye belka v zerne pshenitsy i kukuruzy [Accumulation of protein in wheat and corn grains]. Moskva, Nauka, 339 p. [in Russian].

Published
2020-08-16
How to Cite
Kaminskyi, V. F., & Asanishvili, N. M. (2020). Formation of corn grain quality in different directions of use depending on the technology of growing in the Forest-steppe. Feeds and Feed Production, (89), 74-84. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-07