Yield and quality of winter rape seeds depending on the method of sowing and sowing norms in the conditions of the right bank

Keywords: winter rape, variety, hybrid, seed yield, sowing method, sowing norms, seed quality

Abstract

Purpose. Revealing the dependence of the formation of high yield and quality indicators of winter seeds on the influence of the level of intensification of the cultivation technology in the conditions of the Forest-Steppe of the Right Bank. Methods The results of the conducted researches on the influence of the sowing method, sowing norms of winter rape on its seed productivity are given. The prospect of expanding the sown areas of winter oilseed rape, actualizes research to identify the dependence of the formation of high yields and quality indicators of winter oilseed rape from the influence of the level of intensification of cultivation technology. The research methods used in the field experiment correspond to the methods of field experiments and guidelines. The experiment was established by the method of split sites. Winter rapeseed cultivar Antaria of Ukrainian selection and Exagon hybrid of foreign selection were used for sowing. The generally accepted technology of growing winter rape for the area where the research was conducted was used. Results. The results of the research on the influence of sowing method, sowing norms of winter oilseed rape on its seed productivity show that the highest yield of winter oilseed rape seeds was obtained by sowing ordinary row with a row spacing of 15 cm, and sowing rate in the variety - 0.8 million seeds /ha, hybrid - 0.6 million seeds / ha. It is established that the method of sowing and sowing norms affect the quality of winter rape. The optimal sowing rate of winter rapeseed is for the variety - 0.8 million similar seeds per 1 ha, for the hybrid - 0.6 million similar seeds per 1 ha, when sown in the usual row method with a row spacing of 15 cm. Conclusions. It was found that the highest oil content in winter rapeseed was - 46.98% for sowing in a wide row with a row spacing of 45 cm. Also, this method of sowing was determined by the lowest (0.39%) content of erucic acid, while the content of glucosinolates for this method of sowing was higher (33.1 μmol / g) compared to the usual method of sowing.

References

Fokin A. Aktualni problemy zakhystu ripaku ta sposoby yikh podolannia. Propozytsiia. 2008. № 2. S. 68-72. [in Ukrainian]

Savchuk Yu.M., Antonenko O.F. Zalezhnist urozhainosti ta posivnykh yakostei nasinnia ripaku ozymoho vid sortiv ta tekhnolohii vyroshchuvannia v umovakh pravoberezhnoho lisostepu Ukrainy. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2019. 2. S. 20-27. [in Ukrainian]

Poliakov O., Pleten S., Tomashov S. Dohliad za ozymym ripakom: korotkyi kalendar osnovnykh ahropryiomiv. Propozytsiia. 2010. № 2. S. 62-63. [in Ukrainian]

Hamaiunova V.V., Haro I.M. Urozhainist i yakist nasinnia ripaku ozymoho zalezhno vid obrobitku gruntu, stroku ta sposobu sivby v umovakh Lisostepu Ukrainy. Visnyk Dniprovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu. 2017. Vyp. 1(43). S.31-36. (Seriia: Silskohospodarska ekolohiia. Ahronomichni nauky). [in Ukrainian]

Savchuk O. I., Shul D.I., Orlovska O.V. Osinni turboty na ripakovomu poli. Ahrozakhid. 2008. № 8. S. 18-20. [in Ukrainian]

Rasputenko A. O. Polova skhozhist nasinnia ripaku ozymoho zalezhno vid strokiv sivby y norm vysivu nasinnia. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh i spetsialistiv «Rol naukovykh doslidzhen v zabezpechenni protsesiv innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva Ukrainy» (m. Dnipropetrovsk, 25–26 trav. 2016 r.). Dnipropetrovsk, 2016. S. 75–76. [in Ukrainian]

Rasputenko A. O. Urozhainist ripaku ozymoho zalezhno vid strokiv, sposobiv sivby y norm vysivu nasinnia. Materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh «Aktualni problemy ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainy» (s. Obroshyno, 16 lystop. 2016 r.). Lviv-Obroshyno : [B. v.], 2016. S. 49–50. [in Ukrainian]

Savchuk Yu. M., Antonenko O. F. Zalezhnist urozhainosti ta posivnykh yakostei nasinnia ripaku ozymoho vid sortiv ta tekhnolohii vyroshchuvannia v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Visnyk PDAA. 2019. № 2. S. 20−27. [in Ukrainian]

Lavrynenko Yu.O., Vlashchuk A.M., Shapar L.V. Urozhainist nasinnia ta ekonomichna efektyvnist vyroshchuvannia sortiv ripaku ozymoho zalezhno vid strokiv sivby ta norm vysivu v umovakh Pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Silskohospodarski nauky. 2016. Vyp. 96. S. 79-86. [in Ukrainian]

Harbar L.A., Yatsyshyna T.P., Samoliuk O.P. Vplyv udobrennia na perezymivliu ripaku ozymoho. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 2018. № 1. S. 74-77. [in Ukrainian]

Nasinnia ripaku dlia promyslovoho pererobliannia. Tekhnichni umovy : DSTU 4966:2008. [Chynnyi vid 2010-07-01]. K. : Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2010. 4 s. (Natsionalnyi standart Ukrainy). [in Ukrainian]

Haidash V.D., Klymchuk M.M., Makar M.M. ta in. Ripak / Za red. V.D. Haidasha. Ivano-Frankivsk: Siversiia LTD, 1998. 224 s. [in Ukrainian]

Kyrnasivska N.V., Vasalatii N.V. Ahroklimatychni umovy formuvannia olii v nasinni ozymoho ripaku v stepu Ukrainy. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia. 2019. № 3 (54) S.116-117. [in Ukrainian]

May W.E., Hume D.J. Free fatty acid contents in developing seed of three summer rape cultivars in Ontario. Can. J. Plant Sci. 1995. Vol. 75, № 1. P. 111-116.

Published
2020-08-16
How to Cite
Yurchuk, S. (2020). Yield and quality of winter rape seeds depending on the method of sowing and sowing norms in the conditions of the right bank. Feeds and Feed Production, (89), 102-111. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-10