Photosynthetic activity of white lupine plants depending on growing technology and hydrothermal conditions

  • A.V. Holodna Doctor of Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Leading Researcher of the National Research Center "Institute of Agriculture of NAAS" https://orcid.org/0000-0002-7775-8229
  • O.O. Stolyar leading agronomist of the National Research Center "Institute of Agriculture of NAAS"
  • H.H. Remez scientific research fellow of the National Research Center "Institute of Agriculture of NAAS"
Keywords: hydrothermal conditions, white lupine, seed inoculation, leaf surface, foliar feeding, disinfectant, plant growth stimulator

Abstract

Purpose. Intensification of photosynthetic activity of white lupine plants in order to increase the grain yield by applying a fungicide, growth stimulator of plants of biological origin and foliar fertilization of crops with micronutrients in the critical periods of the growing season. Methods. Field (to study the interaction of the object of study with biotic and abiotic factors); morphophysiological (for biological control over the development of productivity elements by stages of organogenesis); weight (to establish the parameters of the crop structure elements and determine the yield of grain); statistical (statistical processing of the research results). Results. The results of the research on the influence of biological preparations, in particular fungicide and plant growth stimulator, as well as foliar feeding with microfertilizers in chelated form in different stages of organogenesis, on leaf surface formation and dry matter accumulation by the Chabansky variety white lupine plants are presented. Correlations have been established between the level of those indicators and the average daily air temperatures and the amount of precipitation during the growing season. Conclusions. To maximize the genetic potential of the Chaban lupine variety, the technology of its cultivation should include sowing seeds treated with bioinoculant in combination with a bioprotector, application of a biostimulator of plant growth and development and foliar fertilization of plants with microfertilizer at the second stage of organogenesis. Formation of the leaf surface of white lupine plants and their accumulation of dry matter are significantly influenced by weather conditions during April-July.

References

Sytnyk K.M. (2001). Osnovy ekolohii: pidruchnyk [Fundamentals of ecology: textbook]. Kyiv, Vyshcha shkola, 358 p. [in Ukrainian].

Nova karta klimatychnykh zon Ukrainy: zmishchennia na 200 km na Pivnich [New map of climatic zones of Ukraine: shift of 200 km to the North]. Available at: URL: https://landlord.ua/news/nova-karta-klimatychnyh-zon-ukrainy-zmishchennia-na-200-km-na-pivnich (accessed 28.02.2019) [in Ukrainian].

Tkachuk O.P. Prioritety vyroshchuvannia bobovykh bahatorichnykh trav dlia stabilizatsii zemlerobstva v umovakh zmin klimatu [Priorities for growing leguminous perennial grasses to stabilize agriculture in climate change]. Zbirnyk tez II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Klimatychni zminy ta silske hospodarstvo. Vyklyky dlia ahrarnoi nauky ta osvity» [Procedures of the II International scientific-practical conference "Climate change and agriculture. Challenges for agricultural science and education"], 2019, Kyiv-Mykolaiv-Kherson, 490 p. [in Ukrainian].

Solodiuk N.V., Fartushniak A.T., Levchenko T.M. Stvorennia kormovykh bezalkaloidnykh sortiv liupynu [Creation of fodder non-alkaloid varieties of lupine]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agrarian Science], 2000, Special issue, pp. 60-63.

Zhuchenko A.A. (1990). Adaptivnoe rasteniyevodstvo [Adaptive crop production]. Chisinau: Stiinza, 1990, 431p. [in Russian].

Kadyrov M.A. Strategiya i taktika adaptivnoi intensifikatsii zemledeliya Belarusi [Strategy and tactics of adaptive intensification of agriculture in Belarus]. Zemliarobstva i akhova raslin [Agriculture and Plant Protection], 2004, no. 5, pp. 5-12 [in Russian].

Lykhachev B.S., Novik N.V. (2012). Biologicheskiy potentsial liupina zheltogo i vozmozhnosti selektsyonnogo povysheniya urovnia ego realizatsii. Liupin: ego vozmozhnosti i perspektivy [Biological potential of yellow lupine and the possibility of selective increase in the level of its implementation. Lupine: its opportunities and prospects]. Briansk, pp. 119-125 [in Russian].

Gukova M.M. Azotnyie udobreniya usilivayut azotfiksatsiyu [Nitrogen fertilizers enhance nitrogen fixation]. Zernovoe khoziaistvo [Grain farming], 1972, no. 10, p. 33 [in Russian].

Vasylenko M.H., Bondar H.M., Bondar K.P. Vplyv novykh vydiv dobryv i stymuliatoriv rostu na urozhainist i yakist produktsii [Influence of new types of fertilizers and growth stimulants on yield and product quality]. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN [Collection of scientific works of the Institute of Agriculture of UAAS]. Kyiv, 2006, Special issue, pp. 192-197 [in Ukrainian].

Myshustyn E.N. Cherepkov N.Y. (1989). Znacheniye biologicheskogo azota v azotnom balanse i povyshenii plodorodiya pochv SSSR. Byolohycheskyi azot v selskom khoziaistve SSSR [The value of biological nitrogen in the nitrogen balance and increasing soil fertility. Biological nitrogen in agriculture of the USSR]. Moskva, pp. 3-7 [in Russian].

Marchuk I.U., Makarenko V.M., Rozstalnyi V.Ye., Savchuk A.V. (2002). Dobryva ta yikh vykorystannia [Fertilizers and their use], Kyiv, 242 p.

Kuptsov N.S., Takunov Y.P. (2006). Liupyn – genetika, selektsiya, geterogennyie posevy [Lupine – genetics, selection, heterogeneous crops]. Briansk, Klintsy, HUP «Klyntsovskaia horodskaia typohrafyia», 576 p. [in Russian].

Holodna A.V. (2019) Formuvannia produktyvnosti liupynu biloho zalezhno vid udobrennia ta peredposivnoho obroblennia nasinnia [Formation of white lupine productivity depending on fertilizer and presowing seed treatment]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feeds and Feed Production], Issue 87, pp. 62-69 [in Ukrainian].

Published
2020-08-16
How to Cite
Holodna, A., Stolyar, O., & Remez, H. (2020). Photosynthetic activity of white lupine plants depending on growing technology and hydrothermal conditions. Feeds and Feed Production, (89), 134-142. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-13