Mineral composition of feed mass of the meadow clover different varieties depending on the elements of growing technology

  • H.I. Demidas Doctor of Agricultural Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5004-3840
  • I.V. Galushko Post-graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Keywords: zootechnical norm, macro- and microelements, nitrates, crude ash, dry mass, grass fodder

Abstract

Purpose. To establish changes in the level of accumulation of raw ash, macro- and microelements, heavy metals and nitrates in dry feed biomass of different varieties of meadow clover depending on the elements of the growing technology in the Right Bank Forest-Steppe natural zone of Ukraine. Methods. Field and laboratory – for field and laboratory research, analytical – to determine mineral composition of dry meadow clover biomass. Results. Dry fodder mass of different varieties of clover under different elements of cultivation technology accumulated raw ash in the range of 8.5-8.9%, including macroelements (phosphorus – 0.32-0.37%, potassium – 2.21-2.52%, calcium – 0.49-0.58%, magnesium – 0.16-0.19%), nitrate nitrogen (N–NO3) – 0,02-0,05%, microelements (zinc – 13.7-14.8 mg/kg, copper – 3.5-4.9 mg/kg, manganese – 44.0-48.3 mg/kg and iron – 64.4-68.8 mg/kg) and heavy metals (lead – 1.8-1.9 mg/kg, nickel – 1.8-1.9 and cadmium – 0.2-0.3 mg/kg). Relation of dry matter content of potassium to the sum of calcium and magnesium content was in the range of 3.0-3.9 and calcium to phosphorus – 1.4-1.8. Conclusions. The content in the dry fodder mass of meadow clover of the studied macro- and microelements and their ratio did not exceed the zootechnical norms for feeding cattle. The method of sowing meadow clover did not significantly affect the accumulation of these mineral elements. Dry mass of the Lybid variety accumulated a little more potassium, and calcium and manganese were accumulated by the Typhoon variety. For the application of mineral fertilizers in doses Р60K90 and N60P60K90 compared to the variant where only inoculation of seeds with nodule bacteria was carried out an increase of crude ash, phosphorus, potassium in the dry matter content was observed. For the introduction of nitrogen at a dose of N60 without exceeding the maximum allowable concentrations, there was a slight increase in the content of nitrate nitrogen, as well as zinc, copper and manganese.

References

Karbivska U.M. Yakist kormu luchnykh ahrofitotsenoziv zalezhno vid yikh vydovoho skladu ta udobrennia v umovakh Prykarpattia [Feed quality of meadow agrophytocenoses depending on their species composition and fertilizer in the conditions of Prykarpattia]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feed and feed production], 2019, no. 88, pp. 91-98, https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo201988-13 [in Ukrainian].

Kurhak V.H., Karbivska U.M. Efektyvnist zastosuvannia mineralnykh dobryv ta azotofiksuvalnykh preparativ na bobovo-zlakovykh luchnykh ahrofitotsenozakh Prykarpattia [Efficiency of application of mineral fertilizers and nitrogen-fixing preparations on legume-cereal meadow agrophytocenoses of Prykarpattia]. Zemlerobstvo [Land Cultivation], 2019, issue 1 (96), pp. 56-63 [in Ukrainian].

Demydas H.I., Prorochenko S.S., Svystunova I.V. Pozhyvna tsinnist ta enerhoiemnist kormu liutserno-zlakovykh travosumishok zalezhno vid tekhnolohichnykh faktoriv vyroshchuvannia [Nutritional value and energy consumption of alfalfa-grass grass feed depending on technological factors of cultivation]. Roslynnytstvo ta gruntoznavstvo [Crop production and soil science], 2019, no. 1, pp. 13-21, http://dx.doi.org/10.31548/agr2019.02.013 [in Ukrainian].

Dmytrochenko A.P. (1973). Mineralnoie pitaniye selskokhoziaistvennykh zhyvotnykh [Mineral nutrition of farm animals]. Moskow, Kolos, 190 p. [in Russian].

Popov N.Y. (1973). Zelionaia massa kulturnykh pastbishch v ratsionakh krupnogo rohatohg skota [Green mass of cultivated pastures in the diets of cattle]. Moskow, 53 p. [in Russian].

Kovtun K.P., Veklenko Yu.A., Sydoruk H.P., Bezvuhliak L.I., Yashchuk V.A. Vplyv sposobiv sivby ta prostorovoho rozmishchennia komponentiv na khimichnyi sklad fitomasy dvokhkomponentnykh liutserno-zlakovykh sumishok v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho [Influence of methods of sowing and spatial arrangement of components on the chemical composition of phytomass of two-component alfalfa-cereal mixtures in the conditions of the Forest-Steppe of the Right Bank]. Kormy i kormovyrobnytstvo [Feed and feed production], 2018, no. 85, pp. 94-100 [in Ukrainian].

Kurhak V.H., Voloshyn V.M. Efektyvnist sposobiv vidtvorennia, udobrennia ta vykorystannia luchnykh uhid [Efficiency of methods of reproduction, fertilization and use of meadow lands]. Visnyk ahrarnoi nauky [Bulletin of Agricultural Science], 2017, no. 7. pp. 17-22, https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201707-03 [in Ukrainian].

Menkin V.K. (1990). Ispolzovaniye zhivotnymy pitatelnykh veshchestv ratsionov pri nalichii v kormakh nitratov [Assimilation of nutrients from animal diets in the presence of nitrates in the feed]. Moskow, Obzor inform, 32 p. [in Russian].

Popov N.B. Pastbishche i kachestvo korma [Pasture and feed quality]. Selskoe khoziaistvo za rubezhom [Agriculture abroad], 1972, no. 6, pp. 2-9 [in Russian].

Shchehlov V.V. et al. (1974). Vliyanye azotnykh mineralnykh udobreniy na khimicheskiy sostav i pitatelnost zlakovogo pastbishcha. Khimicheskiy sostav kormov po zonam SSSR [Influence of nitrogen mineral fertilizers on the chemical composition and nutritional value of grass pasture. Chemical composition of feed in the USSR]. Moskow, Kolos, pp. 97-103 [in Russian].

Stotska S.V. Dynamika khimichnoho skladu zelenoi masy koniushyny luchnoi zalezhno vid vplyvu osnovnoho obrobitku gruntu ta systemy udobrennia [Dynamics of chemical composition of green mass of meadow clover depending on the influence of the main tillage and fertilization system]. Visnyk ZhNAEU [Bulletin of ZhNAEU], 2009, no. 1, pp. 307-312 [in Ukrainian].

Babych A.O. (1994). Metodyka provedennia doslidiv po kormovyrobnytstvu [Methods of conducting experiments on feed production]. Vinnytsia, 96 p. [in Ukrainian].

Dospekhov B.A. (1985). Metodika polevogo opyta [Methods of field experiment conduction]. Moskow, Agropromizdat, 347 p. [in Russian].

DSTU 4117:2007 Zerno ta produkty yoho pererobky. Vyznachennia pokaznykiv yakosti metodom infrachervonoi spektroskopii [DSTU 4117: 2007 Grain and products of its processing. Determination of quality indicators by infrared spectroscopy]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008, 15 p. [in Ukrainian].

DSTU 4674:2006. Sino. Tekhnichni umovy [DSTU 4674: 2006. Hay. Specifications]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008, 15 p. [in Ukrainian].

Published
2020-08-16
How to Cite
Demidas, H., & Galushko, I. (2020). Mineral composition of feed mass of the meadow clover different varieties depending on the elements of growing technology. Feeds and Feed Production, (89), 151-160. https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202089-15