Effect of the technological methods of cultivation on white lupine symbiotic productivity

  • H. V. Pantsereva Vinnytsia national agrarian university
Keywords: white lupine, technological methods, variety, inoculation, nitrogen fixation, symbiotic productivity

Abstract

The results of studies on the effect of technological methods of cultivation on the symbiotic apparatus of white lupine plants of varieties Veresnevy and Makarovsk are highlighted. Positive effect of the combination of inoculation with bacterial agent and growth stimulator on the symbiotic productivity of white lupine varieties Sentiabyrsky and Makarovsky, which is important for the formation of high and sustainable yield. Under conditions of the region the issue of technological methods of cultivation requires more detailed study. Accordingly, such research is of practical and scientific value.

References

1. Kononov A. S. Tekhnolohiya vyroshchuvannya suchasnykh sortiv lyupynu. Kormovyrobnytstvo. - 2001. - S. 19-21.
2. Kostenko N. P. Doslidzhennya Novykh sortiv lyupynu vuzʹkolystoho (LupinusangustifoliusL.) Ta lyupynu biloho (Lupinusalbus L.) / N. P. Kostenko, S. O. Laktionova // sortovyvchennya y sortoznavstvu. - № 3. - 2013. - S. 26-30.
3. Lapinskas E. Biologinio azoto fiksavimas in nitroginas // Monografija. - Dotnuva, 1998. - 218 p.
4. Kurlovych B. S. Vidnosna posukhostiykistʹ vydiv lyupynu na rannikh etapakh rozvytku / B. S. Kurlovych, S. V. Chernyshova // Byull. VIR. - 1986. - Vyp. 164. - S. 18-21.
5. Naumkyn V. N. Produktyvnistʹ lyupynu biloho zalezhno vid inokulyatsiyi nasinnya ta dozy mineralʹnykh dobryv / V. N. Naumkyn, O. D. Meshcheryakov, A. A. Muravyov, A. I. Artyukhov, M. I. Lukashevych / Kormoproizvostvo. - 2013. - № 3. - S. 17-20.
6. Voznyakovskaya YU. M. Ratsionalʹni pryyomy zelenoho dobryva / YU. M. Voznyakovskaya, ZH. P. Popova, A. P. Nykonova // Zemlerobstvo. - 1993. - № 2. - S. 14.
7. Kotsʹ S. YA. Fiziolohiya simbiozu ta azotnykh zhyvlennya lyutserny / S. YA. Kotsʹ, L. M. Mykhalkiv. - K .: Lohos, 2005. - 300 s.
8. Posypannya H. S. Metody vyvchennya biolohichnoyi fiksatsiyi azotu povitrya: Dovidkovyy posibnyk. - M .: Ahropromyzdat, 1991. - 210 s.
How to Cite
Pantsereva, H. V. (1). Effect of the technological methods of cultivation on white lupine symbiotic productivity. Feeds and Feed Production, (81), 141-145. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/355