Biochemical indicators of beet roots when applying microfertilizers

  • R. A. Mialkovsky Candidate of Agricultural Sciences
  • P. V. Bezvikonny Candidate of Agricultural Sciences State agrarian and engineering university in Podilia
Keywords: beetroot, root vegetables, foliar nutrition, microfertilizers, variety

Abstract

The effect of foliar nutrition with microfertilizers on biochemical indicators of beet roots is studied. According to the results of researches it has been established that application of foliar nutrition with microfertilizers Reacom-r-beet, Cristalon special and Rozasol resulted in the increase of dry matter content, total sugar and betanine. According to the results of chemical analysis it has been found that foliar nutrition with microfertilizers Reacom-r-beet at the rate of 5.00 kg/ha provided the best biochemical indicators of roots of the studied varieties, namely: dry matter content of Harold variety is 15.7 %, total sugar – 8.5 %, betanine – 352.5 mg/100 g, Kestrel variety – 16.1 %, 8.9 % and 270.9 mg/100 g, respectively. Foliar nutrition with microfertilizers contributes to the increase of nitrate content in the roots of the beet, however, its content does not exceed a maximum permissible level (1400 mg/kg).

References

1. Anspok P. I. Mykrodobryva: Dovidnyk / P. I. Anspok. - 2-he vyd. - L .: Ahropromyzdat, 1990. - 272 s.
2. Bondarenko H. L. Metodyka doslidnoyi spravy v ovochivnitstvi y bashtannitstvi / H. L. Bondarenko, K. I. Yakovenko. - KH.: Osnova, 2001. - 370 s.
3. Bulyhin S. YU. Mikroelementy v silʹsʹkomu hospodarstvi / S. YU. Bulyhin, L. F. Demishev, V. A. Doronin - 3-e yzd. - Dnipropetrovsʹk: Sich, 2007. - 100 s.
4. Dospekhov B. A. Metodyka polʹovoho dosvidu: [pidruchnyk] / B. A. Dospekhov. - Yzd. 5-e, dop. i pererab. - M.: Ahropromyzdat, 1985. - 352 s.
5. DSTU 6014: 2008 Morkva stolova y buryak stolovyy. Tekhnolohiya vyroshchuvannya. - K.: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2010. - 18 s. - (Natsionalʹnyy standart Ukrayiny).
6. Zaryshnyak A. S. Pozakoreneve Vnesennya mikrodobriv pry viroshchuvanni tsukrovykh buryakiv / A. S. Zaryshnyak // Tsukrovi buryaky. - 2006. - № 4. - S. 17-19.
7. Kuts O. V. Pidvyshchennya urozhaynosti ta pokrashchennya lezhkosti koreneplodiv buryaka stolovoho pry zastosuvanni pozakorenevoho pidzhivlenʹ roslyn mikroelementami / O. V. Kuts // Ovochivnytstvo y bashtannitstvo. - Kharkiv, 2007. - № 53. - S. 89-95.
8. Rak M. V. Efektyvnistʹ zastosuvannya mikrodobryv v respublitsi Bilorusʹ / M. V. Rak // Ahrokhimiya ta gruntoznavstvo na shlyakhu do staloho rozvytku Ukrayiny: mizhvidomchiy temat. nauk. zbirnyk. - Kharkiv, 2002. - T. 3. - S. 277-278.
How to Cite
Mialkovsky, R. A., & Bezvikonny, P. V. (1). Biochemical indicators of beet roots when applying microfertilizers. Feeds and Feed Production, (81), 151-156. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/357