Morphological and biochemical blood parameters of pigs when applying сellulose-amylolytic feed additive in the diet composition

  • V. Y. Novakovska Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: morphological blood parameters, biochemical blood parameters, сellulose-amylolytic feed additive, cellulase, amylase, pig, feeding

Abstract

The article presents an analysis of research of hematological features of fattening pig blood when applying сellulose-amylolytic feed additive in the diet composition. It is scientifically proved that blood parameters often reveal the degree of satisfaction of animal needs in nutrients, physiological state of the animal, age, gender, feeding conditions.

References

1. Berezovsʹkyy M. D. Hematolohichni pokaznyky svyney velykoyi biloyi porody vitchyznyanoyi i zarubizhnoyi selektsiyi / P. A. Vashchenko, M. YA. Troyitsʹkyy // Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi aharnoyi akademiyi. – 2006. № 4. – S. 171—173.
2. Veterynarna klinichna biokhimiya / V. I. Levchenko, V. V. Vlizlo, I. P. Kondrakhin ta in.; Za red. V. I. Levchenka i V. L. Halyasa. – Bila Tserkva, 2002. – 400 s.
3. Klynycheskaya dyahnostyka v veterynaryy: spravochnoe yzdanye. / Y. P. Kondrakhyn, N. V. Kurylov, A. H. Malakhov y dr. – M.: Ahropromyzdat, 1985. –287 s.
4. Metodychni vkazivky shchodo vykorystannya metodiv biokhimichnykh doslidzhenʹ biolohichnoho materialu u derzhavnykh laboratoriyakh veterynarnoyi medytsyny pry diahnostytsi zakhvoryuvanʹ neinfektsiynoyi patolohiyi. Zatv. Derzhdepartamentom VM 26.07. 2000 № 15–14/27.
5. Plumb D. C. Plumb's veterinary drug handbook / D. C. Plumb // 5th edition. Philadelphia: Wiley-Blackwell; 2005. P. 1241–1249.
6. Latimer K. S. 2003, Duncan and Prasse’s veterinary laboratory medicine: clinical pathology / K. S. Latimer, E. A. Mahaffey, K. W. Prasse, 2003-4th ed. WileyBlackwell, New York, NY – P. 331–338.
How to Cite
Novakovska, V. Y. (1). Morphological and biochemical blood parameters of pigs when applying сellulose-amylolytic feed additive in the diet composition. Feeds and Feed Production, (81), 185-191. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/362