Efficiency of feed concentrate "Zhyvyna" when growing broiler chickens

  • S. M. Blisyuk Candidate of Agricultural Sciences
  • V. I. Buchkovska Candidate of Agricultural Sciences
  • Y. М. Evstafiyeva Candidate of Agricultural Sciences
  • V. E. Harkavlyuk Candidate of Agricultural Sciences State Agrarian and Engineering University in Podilia
Keywords: performance, feeding, broiler chickens

Abstract

The study of the efficiency of feed concentrate «Zhyvyna» for growing broiler chickens of cross Ross-308 has been conducted. Analysis of the performance is carried out and feasibility of replacing sunflower meal by forage concentrate is proved.

References

1. Ahyeyev V. N. Hoduvannya ptytsi: Dovidnyk / V. N. Ahyeyev, I. A. Yehorov, T. N. Okolelova - M .: Ahropomizdat, 1987. - 192 s.
2. Berdnykov T. P. Fiziolohiya shlunkovoho travlennya u ptakhiv: Navchalʹnyy posibnyk BSKHI / T. P. Berdnykov. - Blahovyeshchensʹk, 1989. - 95 s.
3. Viktoriv P. I. Metodyka i orhanizatsiya zootekhnichnykh doslidiv / P. I. Viktorov, V. K. Menʹkin. - M .: Ahropromyzdat, 1991. - 112 s.
4. Kalʹnytsʹkyy V. D. Mineralʹni rechovyny v hodivli tvaryn / V. D. Kalʹnytsʹkyy. - L .: Ahropromyzdat, 1985. - 207 s.
5. Karabanov S. YE. Dovidkovi materialy i komentari do norm hoduvannya ptytsi / S. YE. Karabanov // Efektivni hoduy ta hodivlya. - 2008. - № 1. - S. 29-31.
How to Cite
Blisyuk, S. M., Buchkovska, V. I., EvstafiyevaY. М., & Harkavlyuk, V. E. (1). Efficiency of feed concentrate "Zhyvyna" when growing broiler chickens. Feeds and Feed Production, (81), 212-215. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/366