Efficiency and metabolic effects of partial replacement of meat feed with feed of another origin in red fox diets

  • T. V. Shevchuk Candidate of Agricultural Sciences Lviv National Stepan Gzhytsky University of Veterinary Medicine and Biotechnology
Keywords: diverse diets, meat feed, feed of plant and animal origin, commodity young animals, red foxes, blood biochemical parameters, fur quality

Abstract

The article presents the results of studies of the effect of different diets on the biochemical blood parameters of the commodity young red foxes. Materials on the study of quality of the fur obtained from animals reared on diets with partial replacement of feed meat with feed of another origin (sunflower meal, corn middlings and chicken blood).

References

1. Antypov A. D. Narysy z fiziolohiyi khutrovykh zviriv / A. D. Antypov, A. M. Berestov, V.I. Volkov. - L .: Nauka, 1987. - S. 115-125.
2. Antonov B.I. Laboratorni doslidzhennya u veterynariyi / B. I. Antypov. - M .: Ahropromyzdat, 1986. - 352 s.
3. Asatiani B. C. Fermentni metody analizu / B. C. Asatiani. - M., 1969. - 740 s.
4. Balakiryev N. A. Suchasni problemy klitynnoho khutrovoho zvirivnytstva Rosiyi / N. A. Balakiryev // Aktualʹnym problemam APK: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-vyrob. konf. - Kazanʹ, 2003. - CH. 2. - S. 288-293.
5. Berestov V. A. Laboratorni metody otsinky stanu khutrovykh zviriv / V. A. Berestov. - Petrozavodsʹk: Kareliya, 1981. - 151 s.
6. Berestov V. A. Bilkova kartyna syrovatky krovi norok, pestsiv i lysytsʹ / V. A. Berestov // Pytannya zvirivnytstva: zb. pratsʹ. - Petrozavodsʹk, 1967. - S. 14-24.
7. Berestov V. A. Biokhimiya i morfolohiya krovi khutrovykh zviriv / V. A. Berestov. - Petrozavodsʹk: Kareliya, 1971. - 291 s.
8. Berestov V. A. Fermenty krovi khutrovykh zviriv / V. A. Berestov, L. K. Kozhevnykova. - L .: Nauka. 1981. - 184 s.
9. Vlizlo V. V. fizioloho-biokhimichni metody DOSLIDZHENʹ u biolohiyi, tvarynnytstvi ta veterinarniy medytsyni: Dovidnyk / V. V. Vlizlo ta in. - Lʹviv: VKP «VMS», 2004. - 399 s.
10. Kudryavtsev A. A. Klinichna hematolohiya tvaryn / A. A. Kudryavtsev, L. A. Kudryavtseva. - M .: Kolos, 1974. - 399 s.
11. Kudryavtsev A. A. Hematolohiya tvaryn i ryb / A. A. Kudryavtsev, L. A. Kudryavtseva, T. I. Privolnev. - M., 1969. - S. 44-56.
12. Perelʹdik D. N. Biokhimichni pokaznyky krovi norok / D. N. Perelʹdik, V. V. Hubsʹkyy, N. E. Kulykov // Krolivnytstvo i zvirivnytstvo. - 1980. - № 4. - S. 30-31.
13. Perelʹdik N. SH. Postanovka naukovo-hospodarsʹkykh doslidiv po hodivli khutrovykh zviriv / N. SH. Perelʹdik, V. K. Yudin // Metodychni vkazivky. - M .: VAS·HNIL NIIPZK, 1973. - 19 s.
14. Tyutyunnyk N. N. Fizioloho-biokhimichnyy status orhanizmu norok i pestsiv ta shlyakhy yikh optymizatsiyi: avtoref. dys. d-ra s.-h. nauk: spets. 03.00.13 «Fiziolohiya» / N. N. Tyutyunnyk. - Dzherela: HNU NIIPZK, 2002. - 51 s.
15. Plokhynsʹkyy N. A. Kerivnytstvo po biometriyi dlya zootekhnikiv / N. A. Plokhynsʹkyy. - M .: Kolos, 1969. - 256 s.
16. Shkurky lysytsi klitynnoho rozvedennya nevychyneni. Tekhnichni umovy: HOST 2790-88. - [Diystv. vid. 01.10.1991]. - M .: Hos. kom. za standartamy. 1988. - Vved. 01.04.1994. - 12 s.
How to Cite
Shevchuk, T. V. (1). Efficiency and metabolic effects of partial replacement of meat feed with feed of another origin in red fox diets. Feeds and Feed Production, (81), 220-225. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/369