Environmentally adaptive evaluation of faba bean variety samples by the indicators of seed quality

  • S. V. Ivaniuk Candidate of Agricultural Sciences
  • S. V. Barvinchenko
  • A. A. Babych Academician of NAAS
  • T. V. Tsytsiura Candidate of Agricultural Sciences
  • N. V. Vilhota Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: forage legumes, varieties, seed quality indicators, protein, ecological plasticity, environmental stability

Abstract

Evaluation of faba bean variety samples of the Institute of Feeds and Agriculture of Podillya of NAAS by the indicators of seed quality is carried out. The level of variation of seed quality indicators and their environmental plasticity and stability are established.

References

1. Vavylov P. P. Bobovye kulʹtury y problema rastytelʹnoho belka /
2. P. P. Vavylov, H. S. Posypanov. – M.: Rosselʹkhoz·hyz, 1983. – 256 s. Elektronnyy resurs //http://faostat3.fao.org
3. Drozdov A. Rolʹ symbyotycheskoho azota v reshenyy belkovoy problemy / A. Drozdov // Mezhdunarodnyy selʹskokhozyaystvennyy zhurnal. – 2000. – № 2. – S. 58—59.
4. Litun P. P. Problemy adaptyvnoyi selektsiyi roslyn v zvʺyazku zi zminoyu klimatu / P. P. Litun, V. P. Kolomatsʹka // Selektsiya i nasinnytstvo. – 2006. – Vyp. 93. – S. 67 – 91
5. Zhuchenko A. A. Adaptyvnaya systema selektsyy rastenyy (ékoloho- henetycheskye osnovy) / A. A. Zhuchenko – M., 2001. – T. 1. – 617 s.
6. Zernobobovi kulʹtury / Za red. Babycha A. O. – Kyyiv.: Urozhay, 1984. – 160 s.
7. Molekular biology and crop improvement. A case study of wheat, oilseed rape and faba beans. Cambrige – 1986. – 114 p.
8. Metodyka provedennya doslidiv po kormovyrobnytstvu / Za red. A. O. Babycha. – Vinnytsya, 1994. – 88 s.
9. Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. Zernovi, krupʺyani ta zernobobovi. – K.: Alefa. 2001. – 68 s.
10. Eberhart S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart, W. A. Russel // Crop Sci. – 1966. – V. 6, № 1. – P. 34 – 40.
11. Tai G. C. Genotypic stability analysis and its application to potato regional trials / G. C. Tai // Crop Sci. – 1971. – V. 11, № 2. – P. 184 − 190.
12. Pakudyn V. Z. Otsenka ékolohycheskoy plastychnosty y stabylʹnosty sortov selʹskokhozyaystvennykh kulʹtur / V. Z. Pakudyn, L. M. Lopatyna // Selʹskokhozyaystvennaya byolohyya. – 1984. − № 4. − S. 109 − 112.
13. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) / B. A. Dospekhov – M.: Kolos, 1985. – 336 s.
14. Zootekhnycheskyy analyz kormov / E. A. Petukhova, R. F. Bessarabova, L. D. Khaleneva, O. A. Antonova. – M.: Kolos, 1981. – 256 s.
15. Babych A. O. Kharakterystyka vykhidnoho materialu kormovykh bobiv za pokaznykamy yakosti nasinnya / A. O. Babych, O. V. Barvinchenko // Kormy i kormovyrobnytstvo. – K.: Ahrarna nauka, 2002. – Vyp. 48. – S. 160 – 163.
How to Cite
Ivaniuk, S. V., Barvinchenko, S. V., Babych, A. A., Tsytsiura, T. V., & Vilhota, N. V. (1). Environmentally adaptive evaluation of faba bean variety samples by the indicators of seed quality. Feeds and Feed Production, (80), 9-16. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/375

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>