Variability of grain quality indicators of common bean varieties under conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine

  • O. V. Ovcharuk Candidate of Agricultural Sciences State agrarian and engineering university in Podilia
  • S. V. Ivaniuk Candidate of Agricultural Sciences
  • A. A. Lekhman Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: kidney beans, varietal features, protein content, fat content

Abstract

The results of studies of highly productive common bean varieties, their characteristics by the chemical composition of grain under conditions of the right-bank Forest-Steppe are stated. The highest protein content was observed in varieties Galaxy – 25.35 %, Nadia – 24.99, Bukovynka – 24.45 %, the lowest rates were in varieties Pervomaiska – 21.23 %, Dniprianka – 22.07 and Podolianochka – 22.28 %. Fat content ranged from 1.67—2.26 %.

References

1. Avadényy L. P. Rezulʹtaty y perspektyvy selektsyy fasoly v Moldove / [L. P. Avadényy, V. Y. Vozyyan, M. H. Taran] // Vserossyyskyy nauchno-proyzvodstvennyy zhurnal Zernobobovye y krupyanye kulʹtury, № 4 (8). Orël, 2013. − S. 34—37.
2. Holokhorynsʹka M. H. Stvorennya novykh sortiv kvasoli ta yikh vprovadzhennya u vyrobnytstvo / M. H. Holokhorynsʹka, O. V. Ovcharuk, S. Y. Velychko, M. A. Vykhrystyuk // Mizhvid. temat. nauk. zb. instytutu roslynnytstva im. Yur'yeva UAAN. – № 90. – Kharkiv. – 2005. – S. 149—152.
3. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy). – 5-e yzd., dop. y pererab. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
4. Zernovye, bobovye y maslychnye kulʹtury. – 2. – M.: Yzdatelʹstvo standartov, 1990. – 319 s.
5. Yvanov N. R. Fasolʹ. – 2-e yzd., yspr. y dop. – M., L., 1961. – 280 s.
6. Ivanyuk S. V. Halaktyka – sort kvasoli zvychaynoyi / Ivanyuk S. V., Petrychenko V. F., Babych A. O., Lekhman A. A. ta in. // Naukovo-inform. byuletenʹ Ahrarna nauka vyrobnytstvu. – Kyyiv. – 2014. – 12 s.
7. Identyfikatsiya oznak zernobobovykh kulʹtur (kvasolya, nut, sochevytsya) (navchalʹnyy posibnyk) / [Kyrychenko V. V., Kobyzyeva L. N., Petrenkova V. P., Ryabchun V. K., Bezuhla O. M., Markova T. YU. ta in.] za red. Akademika V. V. Kyrychenka. Kharkiv: IR im. V. YA. Yuryeva UAAN, 2009. – 118 s.
8. Ovcharuk O.V. Kharakterystyka sortiv kvasoli zvychaynoyi v umovakh Lisostepu zakhidnoho / O. V. Ovcharuk // Zb. nauk. pratsʹ Instytutu bioenerhetychnykh kulʹtur i tsukrovykh buryakiv. – Vyp. 17 (tom I). – Kyyiv. – 2013. – S. 236—239.
9. Petrychenko V. F. Naukovi osnovy suchasnykh tekhnolohiy vyroshchuvannya vysokobilkovykh kulʹtur / [V. F. Petrychenko, A. O. Babych, S. I. Kolisnyk ta in.] // Visnyk ahrarnoyi nauky. – K., 2003. – S. 15—19.
10. Pleshkov B. P. Byokhymyya selʹskokhozyaystvennykh rastenyy / B. P. Pleshkov. – M., 1980. – 495 s.
11. Stakanov F. S. Fasolʹ / F. S. Stakanov [otv. red. B. P. Pukalov]. – Kyshynev: Shtyyntsa, 1986. – 193 s.
How to Cite
Ovcharuk, O. V., Ivaniuk, S. V., & Lekhman, A. A. (1). Variability of grain quality indicators of common bean varieties under conditions of the right-bank ForestSteppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (80), 17-24. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/377

Most read articles by the same author(s)