Strain of soybean nodule bacteria having high saprophytic competence as the basis of biopreparations

  • D. V. Krutylo candidate of biological sciences
  • M. A. Ushakova Institute of agricultural microbiology and agro-industrial production of NAAS
  • S. I. Kolisnyk Candidate of Agricultural Sciences
  • S. V. Ivaniuk Candidate of Agricultural Sciences
  • S. Y. Kobak Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: Bradyrhizobium japonicum, biopreparations, competitiveness, saprophytic competence, soybean

Abstract

New highly efficient strain of Bradyrhizobium japonicum КВ11 characterized by intensive growth and high saprophytic competence (adaptability in the soil) is obtained. The use of this strain as a bioagent of microbial biopreparations promotes formation of the active local populations of soybean nodule bacteria in the soil and provides stable growth of grain yield of different soybean varieties by 15.9—31.5 %.

References

1. Biolohichnyy azot / V. P. Patyka, S.YA . Kotsʹ, V. V. Volkohon ta in. / Za red. V. P. Patyky – K.: Svit, 2003. – 424 s.
2. Krutylo D. V. Biolohichna riznomanitnistʹ bulʹbochkovykh bakteriy soyi v gruntakh Ukrayiny / D. V. Krutylo, O. V. Nadkernychna, T. M. Kovalevsʹka, V. P. Patyka // Mikrobiol. zhurn. – 2008. – T. 70, – № 6. – S. 27–34.
3. Krutylo D. V. Serolohichne riznomanittya bulʹbochkovykh bakteriy soyi u gruntakh Ukrayiny / D. V. Krutylo, I. V. Volkova // Ahroekolohichnyy zhurnal. – 2012. – № 4. – C. 66–71.
4. Krutylo D. V. Henotypycheskyy analyz klubenʹkovykh bakteryy, noduly- ruyushchykh soyu v pochvakh Ukrayny / D. V. Krutylo, V. S. Zotov // Ékolohycheskaya he- netyka. – 2013. – № 4. – C. 86–95.
5. Bergeyʺs Manual of Systematic Bacteriology. The Proteobacteria. Part A + B + C. // Eds. D. J. Brenner, N. R. Krieg, J. T. Staley. Editor-in-chief G. M. Garrity. – New York, NY: Springer SBM, 2nd ed., 2005. – Vol. 2. – 2800 p.
6. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 352 s.
How to Cite
Krutylo, D. V., Ushakova, M. A., Kolisnyk, S. I., Ivaniuk, S. V., & Kobak, S. Y. (1). Strain of soybean nodule bacteria having high saprophytic competence as the basis of biopreparations. Feeds and Feed Production, (80), 59-65. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/385

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>