Sowing terms, methods and pre-sowing fertilization as regulators of seed productivity of Burnet polygamous (Poterium polygamum Waldst et Kit.) in the south of Khmelnitsky region

  • V. L. Puiu Candidate of Agricultural Sciences
  • N. I. Bakhmat Doctor of Agricultural Sciences State Agrarian and Engineering University in Podilya
Keywords: Burnet polygamous, sowing, planting methods, phosphate fertilizer, seed productivity, Khmelnitsky region

Abstract

Historical background of implantation of taxon P. polygamous (variety Slava) in Khmelnitsky region from the Crimea is outlined; the effect of sowing terms and methods and pre-sowing phosphorus fertilizer on seed yield in the mode of direct effect and post-effect is studied; according to statistics of three-factor disperse analysis, in variance of factors phosphorus (P60) positively dominated in: direct mode –X = 750 kg/ha (St = 750 kg/ha), Dyx = 38 %, V = 14,4 %, Sx,% = 6,2, and post-effect mode –X = 790 kg/ha (St = 750 kg/ha), Dyx = 33 %, V = 11,0 %, Sx,% = 5,6.

References

1. Blazhevsʹkyy V. K. Naukovyy zvit kafedry kormovyrobnytstva Kamʺyanetsʹ-Podilʹsʹkoho silʹsʹkohospodarsʹkoho instytutu za 1986 rik (ruko- pys).
2. Derzhavnyy reyestr sortiv roslyn, prydatnykh dlya poshyrennya v Ukrayini u 2014 rotsi [Elektronnyy resurs]. K., 2014, 514 s. – http://vet.gov.ua/taxonomy / term /50.
3. Hrytsenko V. S. Produktyvnistʹ chernoholovnika v chystykh posivakh i v sumishakh z bobovymy ta zlakovymy travamy na Pivdennomu karbonatnom chornozemi Krymsʹkoyi oblasti: avtoref. dys. kand. s.-h nauk: 06.01.09 (kormovi kulʹtury) / V. S. Hrytsenko. - Kam'yanetsʹ-Podilʹsʹkyy, 1986. - 17 s.
4. Yesʹkin V. N. Fotosyntetychna diyalʹnistʹ ahrotsenoziv chernoholov- nyka bahatoshlyubnyy sorty Slava / V. N. Yesʹkin, D. I. Petrov // Zbirnyk materi- aliv mizhnarodnoyi nauk.-praktych. konf., prysvyacheniy pam'yati profesora A. F. Blinokhvatova. - Penza, 2008. - S. 447-448.
5. Zuyeva YE. A. Nasinnyeva produktyvnistʹ chernoholovnika bahatoshlyubnyy / E.A. Zuyeva, V. N. Yesʹkin // Selektsiya i nasinnytstvo silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur: zb. statey KHI Vserosiysʹkoyi nauk.-prakt. konferentsiyi. - Penza, 2007. - S. 32-34.
6. Kshnikatkina A. N. Perspektyvy vykorystannya chernoholovnika bahatoshlyubnyy v polʹovomu kormovyrobnytstvi / A. N. Kshnikatkina, V. N. Yesʹkin // Ahroekolohichni problemy silʹsʹkohospodarsʹkoho vyrobnytstva: zb. mater. II Mizhnar. nauk.-praktych. konf. - Penza, 2007. - S. 113-117.
7. Larin I. V. Kormovi roslyny sinokosiv i pasovyshch SRSR / I. V. Larin. - T. 2. - M-L .: Selʹkhoz·hyz, 1951. - 947 s.
8. Medvedyev P. F. Introduktsiya chornoholovnika bahatoshlyubnyy v SRSR / P. F. Medvedyev // Materialy VI sympoziumu po novym kormovym roslynam. - Saransʹk, 1973. - T. 10. - S. 303-305.
9. Medvedyev P. F. Kormovi roslyny yevropeysʹkoyi chastyny SRSR: Spravoch- nik / P. F. Medvedyev, A. I. Smetannikova. - L .: Kolos, 1981. - 336 s.
10. Vyznachnyk vyshchykh roslyn Ukrayiny / Dobrochaeva D. N., Ko- tov M. I., Prokudyn YU. M. ta in. - K .: Naukova dumka, 1987. - 548 s.
11. Reyestr sortiv roslyn Ukrayiny 1996. Ofits. vyd. - K .: TOV «Lan», 1995. - 262 s.
12. Timofiyshin I. Osoblyvosti vivcharstva Khmelʹnychchyny / I. Timofiyshin, O. Deresh, V. Honchar. - Elektronnyy resurs: http://a7d.com.ua / tvarinnictvo / 10509-osoblivost-vvcharstva-hmelnichchini.html.
How to Cite
Puiu, V. L., & Bakhmat, N. I. (1). Sowing terms, methods and pre-sowing fertilization as regulators of seed productivity of Burnet polygamous (Poterium polygamum Waldst et Kit.) in the south of Khmelnitsky region. Feeds and Feed Production, (80), 127-133. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/401