No-till effect on the soil nutrient status and level of soybean seed yield in the right-bank Forest-Steppe of Ukraine

  • V. F. Petrychenko Doctor of Agricultural Sciences, Academician of NAAS
  • S. I. Kolesnik Candidate of Agricultural Sciences
  • S. Y. Kobak Candidate of Agricultural Sciences
  • A. Y. Panasyuk Candidate of Agricultural Sciences Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • N. F. Doroshkevych Vinnytsia branch of the State Institution "Institute of Soil Protection Of Ukraine »
Keywords: No-till system, moving phosphorus, exchangeable potassium, nitrogen forms, crop rotation, soybean

Abstract

Data of three-year researches on the influence of No-till technology on the content of essential nutrients (N, Р2О5, К2О) and the level of soybean seed yield in short crop rotations are highlighted. Ref. 9 titles

References

1. Benczarovs`ky`j D. M. Zmina rodyuchosti g`runtu Ukrayiny` pid vply`vom sil`s`kogospodars`kogo vy`kory`stannya. Oxorona rodyuchosti g`runtiv / D. M. Benczarovs`ky`j, L. V. Dacz`ky`j. – K.: Agrarna nauka, 2004. – S. 42–51.
2. Gorodnij M. M. Agroximiya: Pidruchny`k / M. M. Gorodnij. – K.: Aristej, 2008. – 936 s.
3. Gospodarenko G. M. Agroximiya mineral`ny`x dobry`v / G. M. Gospodarenko. – K.: Naukovy`j svit, 2003. – 136 s.
4. Gordiyenko V. P. Progresy`vni sy`stemy` obrobitku g`runtu / V. P. Gordiyenko, A. M. Maliyenko, N. X. Grabak. – Simferopol`, 1998. – 279 s.
5. Dospexov B. A. Metody`ka polevogo opыta / B. A. Dospexov. – M.: Agropromy`zdat, 1985. – 351 s.
6. Kosolap M. P. Sy`stema zemlerobstva No-till / M. P. Kosolap, O. P. Krotinov. – K.: Logos, 2011. – 352 s.
7. Medvedev V. V. Perspekty`vы my`ny`maly`zacy`y` obrabotky` pochvы v Ukray`ne / V.V. Medvedev // Agronom. – 2007. – Vыp. 4. – S. 134–141.
8. Pasichnyak V. I. Dy`namika vmistu ruxomogo fosforu i obminnogo kaliyu v gruntax Vinny`cz`koyi oblasti / V. I. Pasichnyak, V. O. Gomenyuk, Ya. Ya. Panasyuk, M. I. Nagrebecz`ky`j ta in. // Zb. nauk. pr. Vinny`cz`kogo DAU. – Vinny`cya. – 2009. – Vy`p. 37. – S. 109–114.
9. Petry`chenko V. F. Suchasni sy`stemy` zemlerobstva Ukrayiny` / V. F. Petry`chenko, Ya. Ya. Panasyuk. – Vinny`cya: FOP Dany`lyuk V. G., 2009. – 250 s.
How to Cite
Petrychenko, V. F., Kolesnik, S. I., Kobak, S. Y., Panasyuk, A. Y., & Doroshkevych, N. F. (1). No-till effect on the soil nutrient status and level of soybean seed yield in the right-bank Forest-Steppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (79), 3-8. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/417

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>