Features of weed cenosis formation in longstanding sowings of maize for grain under different tillage methods

  • V. S. Zadorozhny Candidate of Agricultural Sciences
  • S. V. Kolodіy Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: corn, weeds, plowing, No-till, herbicides

Abstract

The effect of different tillage methods and herbicides on the formation of weed cenosis and potential weed infestation in longstanding sowings of maize for grain is highlighted. Dependence of yield of maize for grain on the efficiency of weed control and alternative methods of soil tillage under conditions of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine is established.

References

1. Rezhy`m dostupu: http://www.faostat.fao.org. – 2014
2. Borona V. P. Zabur'yanenist` ta vrozhajnist` kukurudzy` na zerno za sy`stemy` No-till / V. P. Borona, V. S. Zadorozhny`j, I. V. Movchan, S. V. Kolodij // Visny`k agrarnoyi nauky`. – 2013. – # 3. – S. 24–27.
3. Man`ko Yu. P. Bagatorichny`j monitory`ng vply`vu sy`stem osnovnogo obrobitku g`runtu v zerno-prosapnij sivozmini na zabur'yanenist` rilli / Yu. P. Man`ko, I. V. Ly`tvy`nenko // Zb. naukovy`x pracz`. Specz. vy`p. Bur'yany`, osobly`vosti yix biologiyi ta sy`stem kontrolyuvannya u posivax s.-g. kul`tur. – K.: 2012. – S. 143–149.
4. Medvedyev V. V. Gruntooxoronni texnologiyi i texnologichni zasoby` v stijkomu zemlerobstvi / V. V. Medvedyev. – Zbirny`k naukovy`x pracz` NNCz «Insty`tut zemlerobstva UAAN». – 2010. – Vy`pusk 3. – S. 69–76.
5. Sajko V. F. Suchasni texnologiyi obrobitku g`runtu: problemy` perspekty`vy` yix zastosuvannya v Ukrayini / V. F. Sajko // Visny`k agrarnoyi nauky`. – 2007. – # 12. – S. 7–9.
6. Rezhy`m dostupu: http://www.rolf-derpsch.com/no-till.–2014
7. Kosolap M. P. Kontrol` bur'yaniv u posivax kukurudzy` za texnologiyi Notill / M. P. Kosolap, I. L. Bondarchuk // Zb. naukovy`x pracz`. Specz. vy`p. Bur'yany`, osobly`vosti yix biologiyi ta sy`stem kontrolyuvannya u posivax s.-g. kul`tur. – K.: 2012. – S. 104–110.
8. Zadorozhny`j V. S. Bur'yany` u posivax kukurudzy` na zerno / V. S. Zadorozhny`j, I. V. Movchan // Zaxy`st rosly`n. – 2012. – # 2. – S. 9–11.
9. Tanchy`k S. P. Vply`v zabur'yanenosti na rist i rozvy`tok rosly`n kukurudzy` / S. P. Tanchy`k, V'yaly`j S. O. // Naukovy`j visny`k NAU. – 1999. – # 13. – S. 132– 135
10. Matyuxa L. P. Integrovane kontrolyuvannya yak zasib ochy`shhennya posiviv kukurudzy` vid bur'yaniv / L. P. Matyuxa, Yu. I. Tkalich, O. M. Shevchenko, O. I. Bokun // Byuleten` insty`tutu zernovogo gospodarstva. – 2009. – # 36. – S. 81–88.
How to Cite
Zadorozhny, V. S., & KolodіyS. V. (1). Features of weed cenosis formation in longstanding sowings of maize for grain under different tillage methods. Feeds and Feed Production, (79), 16-22. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/419