Risks of the transition to subsurface loosening and long-term effects of its systematic implementation on the typical chernozem of the left-bank Forest-Steppe of Ukraine

  • O. V. Demidenko
Keywords: typical chernozem, subsoil loosening, minimization of soil tillage, variable-depth soil protecting tillage, crop productivity

Abstract

Unstable response of the typical chernozem soils to critical weather and climatic conditions at the beginning of transition to 5–12 cm subsurface loosening is shown. Long-term effects of the minimization of soil tillage in agrocenosis of the leftbank Forest-Steppe of Ukraine are demonstrated. Ref. 6 titles.

References

1. Demy`denko O. V. Recy`rkulyacijne vidnovlennya fizy`ko-ximichny`x vlasty`vostej u procesi g`runtoutvorennya chornozemu ty`povogo livoberezhnogo Lisostepu Ukrayiny` / O. V. Demy`denko // Zb. nauk. pracz` NNCz «Insty`tut zemlerobstva NAAN». – 2013. – vy`p. 1–2. S. 26–37.
2. Demy`denko O. V. Agrofizy`chni umovy` g`runtoutvorennya chornozemiv v agrocenozax / O. V. Demy`denko, V. A. Vely`chko // Visny`k agrarnoyi nauky`. – 2013. – # 2. – S. 14–19.
3. Medvedev V. V. Opty`my`zacy`ya agrofy`zy`chesky`x svojstv chernozemov [V. V. Medvedev] – M.: VO “Agropromy`zdat”. – 1988. – 160 s.
4. Medvedev V. V. Naukovi peredumovy` minimalizaciyi obrobitku g`runtu i perspekty`vy` jogo vprovadzhennya na Ukrayini / V. V. Medvedev, T. Ye. Ly`ndina // Visny`k agrarnoyi nauky`. – 2003. – # 7. – S. 5–12.
5. Nosko B. S. Shlyaxy` zberezhennya chornozemiv Ukrayiny` / B. S. Nosko // Visny`k agrarnoyi nauky`. – 2003. – #. 1. – S.24 – 28.
6. Shy`kula M. K., Demy`denko O. V. Dy`skretnist` zminy` rivnya rodyuchosti chornozemu pid vply`vom g`runtozaxy`sny`x texnologij biologichnogo zemlerobstva/ G`runtozaxy`sna biologichna sy`stema zemlerobstva v Ukrayini.: K.: – 2000. – S. 245 – 259.
How to Cite
Demidenko, O. V. (1). Risks of the transition to subsurface loosening and long-term effects of its systematic implementation on the typical chernozem of the left-bank Forest-Steppe of Ukraine. Feeds and Feed Production, (79), 66-72. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/427