Correlation between the elements of productivity and environmental parameters of spring rape variety samples

  • S. I. Babіy Candidate of Agricultural Sciences
  • T. M. Honchar Candidate of Agricultural Sciences
  • I. V. Ruda
  • S. S. Yurchuk Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: rapeseed, varietal sample, sign, productivity, correlation, plasticity, stability

Abstract

The results of correlations between quantitative traits of productivity of spring rape collection samples are stated. Indexes of ecological plasticity in the years of conducted researches are established and the best variety samples are selected by the environmental parameters of adaptability.

References

1. Baby`ch A. O. Indeks ekologichnoyi plasty`chnosti sortiv bobiv kormovy`x / A. O. Baby`ch, S. V. Ivanyuk, S. I. Babij // Kormy` i kormovy`robny`cztvo. – Vinny`cya, 2009. – Vy`p. 64. – S. 18–24.
2. Dospexov B. A. Metody`ka polevogo opыta (s osnovamy` staty`sty`cheskoj obrabotky` rezul`tatov y`ssledovany`j) / B. A. Dospexov. – 5-e y`zd., dop. y` pererab. – M.: Agropromy`zdat, 1985. – 351 s.
3. Klasy`fikator vy`du Brassica napus L. (ripak) / Ukl.: V. O. Mazur, S. J. Gurenovy`ch, M. M. Kly`mchuk (mol.); za red. V. D. Gajdasha – Ivano- Frankivs`k: Gory`czvit, 2002. – 38 s.
4. Mezhdunarodnыj klassy`fy`kator SЭV vy`da Brassica oleracea L. var. capitata L. – L.: VY`R. – 1986. – 54 s.
5. Naukovo-prakty`chni rekomendaciyi / Kul`tura yarogo ripaku v Lisostepu: znachennya, rol`, texnologiya vy`roshhuvannya Bondarenko M. P., Sobko M. G., Polezhav O. G. ta in. – Sad, 2009. – 165 s.
6. Osnovy` naukovy`x doslidzhen` v agronomiyi: pidruchny`k / [V. O. Yeshhenko ta in.]; [za red. V. O. Yeshhenka].– K.: Diya,. 2005.– 288 s.
7. Pakudy`n V. Z. Ocenka эkology`cheskoj plasty`chnosty` y` staby`l`nosty` sel`skoxozyajstvennыx kul`tur / V. Z. Pakudy`n, L. M. Lopaty`na / Sel`skoxozyajstvennaya by`ology`ya. – 1984. – # 4. – S. 109–113.
8. Eberhart S. A., Russell W. A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Sci., 1966. – Vol. 6. – 1. – P. 36–40.
How to Cite
BabіyS. I., Honchar, T. M., Ruda, I. V., & Yurchuk, S. S. (1). Correlation between the elements of productivity and environmental parameters of spring rape variety samples. Feeds and Feed Production, (79), 107-112. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/433