Symbiotic efficiency of sainfoin under different technological methods

  • V. T. Matkevych Doctor of Agricultural Sciences
  • V. P. Reznіchenko Candidate of Agricultural Sciences
  • N. P. Mіtsenko Central Ukrainian National Technical University
Keywords: sainfoin, sort, productivity, sowing methods, seeding rates, mineral fertilizers, symbiotic apparatus, bubbles

Abstract

The results of studies on the effect of sowing methods and seeding rates as well as mineral nutrition on symbiotic nitrogen accumulation in sainfoin plants are presented.

References

1. Bilonozhko M. A. Rosly`nny`cztvo / M. A. Bilonozhko, V. P. Shevchenko, D. M. Alimov // Intensy`vna texnologiya vy`roshhuvannya pol`ovy`x kul`tur. – K. – 1991. – S. 217–219.
2. By`lenko P. Ya. Polevoe kormoproy`zvodstvo. / P. Ya. By`lenko, V. Y`. Zhary`nov, V. P. Shevchenko – K. – 1985. – 296 s.
3. Vlasyuk J. I. Bagatorichni travy` / J. I. Vlasyuk, B. S. Zinchenko // K. 1974. – 63 s.
4. Bagatorichni bobovi travy` / [ V. T. Matkevy`ch, V. V. Savranchuk, L. V. Kolomiyecz`, V. P. Reznichenko ] – Kirovograd, 2006. – 20 s.
5. Modestov A. V. Pravda pro korinnya. / Modestov A. V. - M., 1932. - 73 s. - (Sel`xozgy`z).
6. Posy`panov G. S. Metody`chni aspekty` vy`vchennya sy`mbioty`chnogo aparatu bobovy`x kul`tur v pol`ovy`x umovax / posy`pannya G. S. - 1983, Vy`p. 5. - S. 17-26. - (Y`zv. TSXA).
How to Cite
Matkevych, V. T., ReznіchenkoV. P., & MіtsenkoN. P. (1). Symbiotic efficiency of sainfoin under different technological methods. Feeds and Feed Production, (79), 120-122. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/435