Evaluation of forage productivity of collection variety samples of alfalfa

  • V. M. Horensky Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: alfalfa sowing, selection, collection varieties, soil acidity, dry matter

Abstract

The results of studies of alfalfa collection samples under high soil acidity are highlighted and promising initial material is selected by the traits of forage productivity.

References

1. Avdonyn N. S. O vlyyanyy reaktsyy sredy na rastenyya / Avdonyn N. S. Fyzyolohycheskoe obosnovanye systemy pytanyya rastenyy. – M.: Nauka, 1964. – 219 s.
2. Averchenko Y. M. Vlyyanye urovnya pochvennoy kyslotnosty na urozhaynostʹ sortov lyutserny yzmenchyvoy / Y. M. Averchenko // Sbornyk studencheskykh nauchnykh rabot Ros. hos. ahr. un-t. – MSKHA. – M.: 2005 – S. 60.
3. Buhayov V. D., Mamalyha V. S., Horensʹkyy V. M., Maksimov A. M. Otsinka ta stvorennya vykhidnoho materialu dlya selektsiyi lyutserny v umovakh pidvyshchenoyi kyslotnosti gruntiv / Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Faktory eksperymentalʹnoyi evolyutsiyi orhanizmiv. – K. – 2014. – Tom 15. – S. 153–155.
4. Buhayov V. D., Mamalyha V. S., Maksymov A. N. Metody édafycheskoy selektsyy lyutserny / tezysy dokladov III vavylovskoy mezhdunarodnoy konferentsyy «Ydey N. Y. Vavylova v sovremennom myre». – Sankt-Peterburh. – 2012. – S. 263–264.
5. Zharinov V. I. Lyutserna / V. I. Zharinov, V. S. Klyuy . – K.:Urozhay, 1990. – 320 s.
6. Kenyyz V. V. Sravnytelʹnaya otsenka vnutryvydovykh hybrydov F3 / V. V. Kenyyz // Sel. y sem. korm. y tekhn. k-r. – Krasnodar, 1986. – S. 35–38.
7. Konstantynova A. M. Metodyka selektsyy mnoholetnykh trav / A. M. Konstantynova, P. A. Voshchynyn, A. S. Novoselova – M, 1969. – 108 s.
8. Melʹnyk A. F. Zakyslennya gruntiv – problema zemlerobstva / A. F. Melʹnyk // Propozytsiya. – 2010. – № 9. – S. 80–81.
9. Metodyka hosudarstvennoho sortoyspytanyya selʹskokhozyaystvennykh kulʹtur / pod red. Malova L. Y. – M.: Selʹkhozyzdat, 1963. – 303 s.
10. Metodyka provedennya ekspertyzy sortiv lyutserny posivnoyi, l. minlyvoyi (Medicago sativa L. M., M. x varia Martyn) na vidminnistʹ, odnoridnistʹ i stabilʹnistʹ / Adaptovano: Andryushchenko A. V., Kryvytsʹkyy K. M., Veselovsʹka O. B. – 2010. – 18 s.
11. Natsionalʹna dopovidʹ pro stan rodyuchosti gruntiv Ukrayiny za red. Balyuka S. A., Medvedyeva V. V., Tarariko O. H. ta in. – K. – 2010. – S. 16–22.
12. Peterburhskyy A. V. Ahrokhymyya y fyzyolohyya pytanyya rastenyy / Peterburhskyy A. V. – M.: Rosselʹkhozyzdat, 1981. – 184 s.
13. Pyskovatskyy YU. M. Selektsyya lyutserny na ustoychyvostʹ k kyslym pochvam / Sbornyk nauchnykh rabot: «Yntroduktsyya y osvoenye netradytsyonnykh y redkykh s. kh. rastenyy»: Ulʹyanovsk. – 2002. – S. 39–42.
14. Tkachenko Y. K. Yspolʹzovanye otdalënnoy hybrydyzatsyy v selektsyy lyutserny / Y. K. Tkachenko, V. Y. Chernyavskykh, T. Y. Voronkyna, V. L. Babenko // Kormoproyzvodstvo. – 2011. – № 5. – S. 29–30.
15. Liming Khou Stratergii in lucerne selection / Khou Liming // BMC genomics. – 2011. – № 12. – R. 1–19.
16. Riday H. Forage yield heterosis in alfalfa / H. Riday, E. C. Brummer // Crop. Sci. – 2002. – № 42(a). – R. 716–723.
How to Cite
Horensky, V. M. (1). Evaluation of forage productivity of collection variety samples of alfalfa. Feeds and Feed Production, (79), 128-133. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/437