Method for determination of genetically modified soybean

  • M. F. Kulyk Corresponding Member of NAAS Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • Y. M. Kulyk Candidate of Medical Sciences Vinnytsia National Medical University named after MI Pirogov
  • Y. V. Obertyukh Candidate of Agricultural Sciences
  • A. V. Khimich Candidate of Agricultural Sciences
  • I. O. Vigovska Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: method, genetically modified soybean, sprouts, Petri dishes, glyphosate

Abstract

Method for determination of genetically modified soybean is based on bean germination in Petri dishes. Soybean seeds with well-developed sprouts are selected and transferred into new Petri dishes and poured with 2% aqueous solution of glyphosate for 2 hours, then excess solution is poured out, dishes are covered with lids and kept for 4-6 days, that is followed by comparison of height and colour of soybean sprouts in two options. Sprouts of non-genetically modified soybean inhibits growth, green colour changes into yellow, and sprouts of genetically modified soybean continued to grow in dark green colour.

References

1. Yermakova I. V. Chto my yedim? Vozdeystviye na cheloveka GMO i sposoby zashchity / 2-ye izd. — M.: Amrita, 2011. — 64 s.
2. Kverchi M. Analiz obraztsov pishchevykh produktov na prisutstviye geneticheski modifitsirovannykh organizmov / Maddalena Kverchi, Marko Dzhermini, Gi Van den Ede // Prakticheskoye rukovodstvo. — 2006.
3. Kolousova N. G. Patomorfologicheskiye izmeneniya v pecheni krys pri upotreblenii gennomodifitsirovannoy soi // N. G. Kolousova, G. I. Gubina–Vakulik, T. A. Ivanenko i dr. / Aktual'ní problemi onkomorfologíí̈: materíali naukovo-praktichnoí̈ konferentsíí̈ z mízhnarodnoyu uchastyu ta 3 konferentsíí̈ Ukraí̈ns'kogo divízíonu ínternatsíonal'noí̈ akademíí̈ patologíí̈, 12–13 travnya 2011 r., Kharkív, Ukraí̈na / Kharkívs'kiy nats. med. uníversitet. — Kharkív, 2011. — S. 100.
4. Kulik M. F. ta ín. Prigníchennya rostu prorostkív zerna pshenitsí, tritikale í zhita píd vplivom vodnoí̈ vityazhki raundapostíykoí̈ GM soí̈ porívnyano z ne GM soêyu / Kulik M. F., Korníychuk O. V., Bugayov V. D., Obertyukh YU. V., KHímích O. V., Lílik T. V., Kulik YA. M. // Vísnik agrarnoí̈ nauki. — 2013. — № 6. — S. 21–24.
5. Panyushkin A. I. Razrabotka i sovershenstvovaniye metodov opredeleniya GMO v syr'ye, produktakh i kormakh na osnove DNK-i immunodiagnostiki: avtoref. dis. kand. veterinarnykh nauk. — 2010. — S. 1–8.
6. Rebrikov D. V. PTSR «V real'nom vremeni» / D. V. Rebrikov, G. A. Samatov, D. YU. Trofimov i dr. pod red. d. b. n. D. V. Rebrikova — M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2009. — 223 s.
7. Chmilenko F. A. Opredeleniye GMO v produktakh pitaniya. Sravneniye metodik vydeleniya DNK / F. A. Chmilenko, N. L. Minayeva, L. L. Sidorova // Metody i ob"yekty khimicheskogo analiza. — 2011. — T. 6, № 1.
8. healthbase.ru/index.php?newssid=2751.
9. Jeffrey M. S. Genetic Roulette. The documented health risks of genetically engineered foods / Jeffrey M. Smith // Fairfield: Yes Books. — 2007. — 319 р.
10. Magaсa-Gуmez J. A. Pancreatic response of rats fed genetically modified soybean / Magaсa-Gуmez J. A., Lуpez Cervantes G., Yepiz-Plascencia G., Calderуn de la Barca A. M. // J Appl Toxicol. — 2008. — V. 28. — P. 217– 226.
11. Magaсa-Gуmez J. A. Risk assessment of genetically modified crops for nutrition and health / Magaсa-Gуmez J. A., Calderуn de la Barca A. M. // Nutrition Reviews. — 2008. — V. 67. — № 1. — Р. 1–16.
12. Malatesta M. Reversibility of hepatocyte nuclear modifications in mice fed on genetically modified soybean / Malatesta M., Tiberi C., Baldelli B. et al. // Eur. J. Histochem. — 2005. — V. 49. — Р. 237–242.
13. Seralini Gilles-Eric. New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity / Gilles-Eric Seralini, Dominigue Cellier, Joel Spiroux de Vendomois // Aech. Environ. Contam. Toxicol. — 2007. — V. 52. — Р. 596–602.
14. Vendomois de G. S. A comparison of the effects of three GM Corn varieties on mammalian health / G. S. de Vendomois, F. Roullier, D. Cellier et al. // Int. J. Biol. Sci. — 2009. — № 5 (7). — P. 706–726.
15. wozmoznosti.narod.ru/gmo.
How to Cite
Kulyk, M. F., Kulyk, Y. M., Obertyukh, Y. V., Khimich, A. V., & Vigovska, I. O. (1). Method for determination of genetically modified soybean. Feeds and Feed Production, (79), 219-223. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/453

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>