Change of the feeding value of wheat and rye bran under enzym effect

  • L. P. Chornolata Candidate of Agricultural Sciences
  • V. Y. Novakovska Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: bran, amount of easily soluble carbon, sugar, cellulose, hemicellulose, lignin, amylase, cellulase, protease, multienzyme cocktail

Abstract

Materials on the chemical composition of wheat and rye bran are submitted. Its role in farm animal feeding is noted, and the results of research on the redivision of the amount of easily soluble carbohydrates, starch, sugar, hemicellulose, cellulose in carbon complexes of bran under the effect of different multienzyme cocktails is establsished.

References

1. Abdrafikov A.R. Mul'tienzimnyye kompozitsii v yachmennykh ratsionakh dlya porosyat/ A. Abdrafikov, A. Yakhin, V. Krokhina, E. Udalova // Zootekhniya. - 2001. - № 2. - S. 18-19.
2. Berger X. Nauchnyye osnovy pitaniya s.-kh. zhivotnykh/ X. Berger, X. A. Ketts ; per. s nem., k. s.-kh. n. A. M. Kholmanova. - M.: Kolos, 1973. - S. 597 s il.
3. Yezdokov N. V. Primeneniye fermentnykh preparatov v zhivotnovodstve. - M.: Kolos, 1976.-227 s.
4. Otrubi kormovyye pshenichnyye i rzhanyye. Tekhnicheskiye usloviya. DSTU 3016-95 - K.: Gosudarstvennyy standart Ukrainy, 1995 - 5 s.
5. Normy i ratsiony kormleniya sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh: Spravochnoye posobiye / Pod red. A. P. Kalashnikova, N. I. Kleymenova, V. N. Bakanov i dr. — M.: Agropropizdat, 1985. — 352 s.
6. Petrukhin I. V. Korma i kormovyye dobavki: Spravochnik. – M. Rosagropromizdat, 1989. – 526 s
How to Cite
Chornolata, L. P., & Novakovska, V. Y. (1). Change of the feeding value of wheat and rye bran under enzym effect. Feeds and Feed Production, (79), 231-237. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/456

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>