Relationship of milk productivity of cows of the basic herd of Simmental breed with milk yield of fresh cows in advanced breeding farms of Vinnitsa region

  • A. Zayats Candidate of Agricultural Sciences
  • M. Mandryk
  • O. Bihas Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
  • B. Bіlyk chief zootechnician of Kolos LLC
Keywords: cows, Simmental breed, dairy productivity, breeding plant

Abstract

Researches have been conducted at the advanced farms of Vinnytsia region engaged in breeding Simmental breed. High direct correlation (r = 0.72-0.77) between milk productivity of cows of the basic herd and fresh cows has been established. The results have showed that average milk yield is 90-95% in the basic cow herd. It confirms appropriateness of the chosen direction in selection and breeding work at the farms being a precondition for milk production increase.

References

1. Borysenko B. YA. Razvedenye selʹsʹkokhozyaystvennykh zhyvotnykh / B. YA. Borysenko. – M.: Kolos, 1967 – 46s.
2. Burkat V. P. Teoriya, metodolohiya i praktyka selektsiyi / V. P. Burkat – K.: BMT, 1999 – 376s.
3. Burkat V P. Problema porody v molochnomu skotarstvi ta shlyakhy yiyi rozvedennya / V. P. Burkat // Visnyk silʹsʹkohospodarsʹkoyi nauky, 1984. – № 10. – S. 1–7.
4. Vinnychuk D. T. Shlyakhy stvorennya vysokoproduktyvnoho molochnoho stada / D.T. Vinnychuk, P. M. Merezhko. – K.: Urozhay, 1983. – 152 s.
5. Halantsev V. P.Évolyutsyya laktatsyy / V. P. Halantsev, YE. P. Hulyayeva. – L.: Nauka, 1987 – 186 s.
6. Skotarstvo i tekhnolohiya vyrobnytstva moloka ta yalovychyny / [V. I. Kostenko, Y. Z. Siratsʹkyy, M. I. Shevchenko ta in.] – K .: Urozhay, 1995. – 472 s.
7. Lartseva S. KH. Praktykum po henetyky / S. KH. Lartseva. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 288s.
8. Plokhynskyy N. A. Rukovodstvo po byometryy dlya zootekhnykov / N. A. Plokhynskyy. – M.: Kolos, 1969 – 256 s.
How to Cite
Zayats, A., Mandryk, M., Bihas, O., & BіlykB. (1). Relationship of milk productivity of cows of the basic herd of Simmental breed with milk yield of fresh cows in advanced breeding farms of Vinnitsa region. Feeds and Feed Production, (79), 238-241. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/458