Morphological mutants of spring false flax with the altered fat and acid composition of oil

  • I. B. Komarova Candidate of Agricultural Sciences Institute of Oilseed Crops of the National Academy of Agricultural Sciences
Keywords: spring false flax, chemical mutagenesis, fat and acid composition of oil, marker sign

Abstract

Interdependence of fat and acid composition of oil with characteristic of morphological mutants of spring false flax with altered marker signs obtained by chemical mutagenesis is proved. Mutants of variety samples for breeding varieties for food and technical purposes are determined.

References

1. Zhuravelʹ V. M. Hospodarsʹka tsinnistʹ mutantnykh zrazkiv hirchytsi syzoyi, stvorenykh metodom khimichnoho mutahenezu / Zhuravelʹ V. M. // Naukovo-tekhnichnyy byuletenʹ Instytutu oliynykh kulʹtur NAAN, vyp. 16, 2011. – C. 53 – 58.
2. Henotypycheskye osobennosty maslychnykh vydov y sortov semeystva Brassicacea po soderzhanyyu y kachestvu masla v semenakh / A. Y. Ermakov, N. P. Yarosh, R. YA. Kuznetsova [y dr.] // Tr. po prykl. bot., hen. y sel. – 1975. – T. 55, vyp. 1. – S. 158 – 179.
3. Komarova I. B. Minlyvistʹ biometrychnykh pokaznykiv ryzhiyu yaroho / I. B. Komarova, V. O. Lyakh // Naukovo-tekhnichnyy byuletenʹ Instytutu oliynykh kulʹtur UAAN. – Zaporizhzhya, 2009. – Vyp. 14. – S. 120 – 129.
4. Zoz N. N. Metodyka yspolʹzovanyya khymycheskykh mutahenov v selektsyy selʹskokhozyaystvennykh kulʹtur. / N. N. Zoz // Mutatsyonnaya selektsyya. – M.: Nauka, 1968. – S. 217 – 230.
5. Alekseeva E. S. Yndutsyrovannyy mutahenez perekrestnoopylyayushchykhsya kulʹtur / E. S. Alekseeva. – Kyshynev: Shtyyntsa, 1978. – S. 82 – 90.
6. Soldatov K. Y. Deystvye khymycheskykh mutahenov na maslychnye kulʹtury / K. Y. Soldatov // Yspolʹzovanye khymycheskoho mutaheneza v selektsyy rastenyy. – M.: Nauka, 1968. – S. 42 – 44.
How to Cite
Komarova, I. B. (1). Morphological mutants of spring false flax with the altered fat and acid composition of oil. Feeds and Feed Production, (78), 13-17. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/462