Symbiotic productivity of sainfoin under different technological methods

  • V. T. Matkevych Doctor of Agricultural Sciences
  • L. V. Kolomiets Candidate of Agricultural Sciences
  • V. P. Reznichenko Candidate of Agricultural Sciences
  • N. P. Mitsenko
  • O. V. Kachan Central Ukrainian National Technical University
Keywords: sainfoin, variety, productivity, sowing methods, sowing rates, symbiotic apparatus, nodules

Abstract

The article presents the results of studies on the influence of sowing rates and methods on the sainfoin productivity and formation of its symbiotic apparatus depending on the technological methods of cultivation, key components of which are the sowing methods, sowing rates and mineral fertilizers.

References

1. Bilonozhko M. A. Roslynnytstvo / M. A. Bilonozhko, V. P. Shevchenko, D. M. Alimov // Intensyvna tekhnolohiya vyroshchuvannya polʹovykh kulʹtur. – K. – 1991. – S. 217–219.
2. Bylenko P. YA. Polevoe kormoproyzvodstvo / P. YA. Bylenko, V. Y. Zharynov, V. P. Shevchenko – K. – 1985. – 296 s.
3.Vlasyuk Y. I. Bahatorichni travy. / Y. I. Vlasyuk, B. S. Zinchenko // K.,1974. – 63 s.
4. Bahatorichni bobovi travy / [ V. T. Matkevych, V. V. Savranchuk, L. V. Kolomiyetsʹ, V. P. Reznichenko ] – Kirovohrad, 2006. – 20 s.
5. Modestov A. V. Pravda o kornyakh / Modestov A. V. – M., 1932. – 73 s. – (Selʹkhozhyz).
6. Posypanov H. S. Metodycheskye aspekty yzuchenyya symbyotycheskoho apparata bobovykh kulʹtur v polevykh uslovyyakh / Posypanov H. S. – 1983, Vyp. 5. – S. 17–26. – (Yzv. T·SKHA).
How to Cite
Matkevych, V. T., Kolomiets, L. V., Reznichenko, V. P., Mitsenko, N. P., & Kachan, O. V. (1). Symbiotic productivity of sainfoin under different technological methods. Feeds and Feed Production, (78), 75-81. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/472