Adaptability of Galinsoga parviflora Cav plants to temperature factors of influence

  • A. A. Ivashchenko Candidate of Agricultural Sciences Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beets NAAS
Keywords: plants – weeds, sensitivity, development phase, dis-stress, plant destruction

Abstract

Galinsoga parviflora Cav. plants are able to respond to changes of environment factors. Sensitivity of plants to the effect of such factors decreases with the development of ontogenesis stages. Young plants are the most sensitive to temperature influence. Induced thermal dis-stresses can provide the decrease of photosynthesis volumes, biological efficiency and even lead to weed destruction. The results of researches reveal the response of Galinsoga parviflora Cav. plants to the induced thermal stresses and can be the basis for the development of ecologically efficient methods of weed monitoring in wide row sowings of crops.

References

1. Ivashchenko O. O. Naukove obgruntuvannya kontrolyuvannya fitotsenozu buryakovoho polya. K.: Dep. DNTB Ukrayiny № 2463. – Uk. 1994. – 442 s.
2. Ivashchenko O. O. Burʺyany na posivakh - problema masshtabna // Karantyn ta zakhyst roslyn – K.: – № 9. – 2009. – S. 2–4.
3. Hruzdev H. S. Aktualʹnye voprosy borʹby s sornymy rastenyyamy. – M.: Nauka, 1997. – 268 s.
4. Taran N. YU., Okanenko O. A., Batsmanova L. M., Musiyenko M. M. Vtorynnyy oksydnyy stres yak element zahalʹnoyi adaptyvnoyi vidpovidi roslyn na diyu nespryyatlyvykh faktoriv dovkillya // Fyzyolohyya y byokhymyya kulʹturnykh rastenyy. – 2004. – 36. № 1. – S. 3–14.
5. Ivashchenko O. O. Zeleni susidy. – K.: Feniks, – 2013. – 479 s.
6. Myrkyn B. M. O typakh ékoloho-tsenotycheskykh stratehyy u rastenyy // Zhurnal obshchey byolohyy. – 1986. T. KHI. – S. 603–613.
7. Shykarova F. M. Nespetsyfycheskaya ustoychyvostʹ rastenyy k stressovym faktoram y ee rehulyatsyya. – Ufa: Hylem. 2001–160 s.
8. Drozdov S. N., Kurets V. K., Tytov V. F. Termorezystentnostʹ aktyvno vehetyruyushchykh rastenyy. – L. Nauka, 1984. – 168 s.
9. Ascard J. Dose response models for flame weeding in relation to plant size and density. Weed Research 1994. – 34, P. 377–385.
10. Moss S. R. (2010) Non-chemical methodts of weed control: benefits and limitations. In: Proceedings of the 17th Australisian Weeds Conference (ed. SM Zydenbos). 14–19. New Zealand Plant Protection Society, Christchurch, New Zealand.
11. Prasad M. N. V., Rengel Z. Plant acclimation and adaptation to natural and anthropogenic stress. In: Stress of Life (ed. P. Csermely), Annals New York Acad. Sci., Vol. 851. New York, 1998. P. 216–223.
12. Musiyenko M. M., Taran N. YU. Stratehiya adaptyvnoho potentsialu roslynnoho orhanizmu i problema stiykosti // Aktualʹni problemy fiziolohiyi vodnoho rezhymu ta posukhostiykosti roslyn . – K.: – 1997. – S. 21–25.
13. Kosakivsʹka I. V. Stres roslyn: spetsyfichni ta nespetsyfichni reaktsiyi adaptatsiynoho syndromu // Ukr. botan. zhurnal – 1998. – 55. – S. 584–587.
How to Cite
Ivashchenko, A. A. (1). Adaptability of Galinsoga parviflora Cav plants to temperature factors of influence. Feeds and Feed Production, (78), 88-93. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/474