Influence of chemical mutagens on the productivity elements of soybean plants

  • A. A. Babych Academician of NAAS
  • S. V. Ivanyuk Candidate of Agricultural Sciences
  • N. V. Vіlgota Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: soybean, sort, productivity, coefficient of variation, mutagenesis, mutagens

Abstract

The studies have established the influence of chemical mutagens on the productivity elements of soybean plants. General character of the influence of chemicals on the growth and development of plants, which was accompanied by the stimulating or depressing effect, is established. Varietal reaction under the action of mutagens on the elements of plant productivity is identified.

References

1. Babych A. O. Selektsiya vyrobnytstvo, torhivlya i vykorystannya soyi u sviti / Babych A. O., Babych-Poberezhna A. A. – K.: Ahrarna nauka – 2011. – 548 s.
2. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta. – M.: Ahropromyzdat, 1985. – 351 s.
3. Lavrova H. D. Vydileni z sortiv soyi netypovi henotypy yak vykhidnyy material dlya selektsiyi / Lavrova H. D. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ S·HI-NTSNS – 2011. – Vyp. 17 (57). – S. 126 – 131.
4. Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. – Kyyiv, 2001. – Vyp. 1. – 100 s.
5. Metodycheskye ukazanyya po selektsyy y semenovodstvu soy. – M., VASKHNYL, 1981. – 18 s.
6. Pankova O. V. Indukovana hamma-oprominennyam minlyvistʹ pshenytsi u persho- mu postradiatsiynomu pokolinni / Pankova O. V. // Visnyk Kharkivsʹkoho natsio- nalʹnoho ahrarnoho universytetu – 2012. – Vyp. 1 (25). – S. 96 – 99.
7. Ryabukha S. S. Efektyvnistʹ zastosuvannya khimichnykh mutaheniv v selektsiyi soyi / Ryabukha S. S, Chernyshenko P. V., Syerikova L. H. // Selektsiya i nasinnytstvo. – 2012. – Vyp. 102. – S. 60 – 65.
How to Cite
Babych, A. A., Ivanyuk, S. V., & VіlgotaN. V. (1). Influence of chemical mutagens on the productivity elements of soybean plants. Feeds and Feed Production, (77), 3-8. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/485

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>