Evaluation of the initial breeding material of yellow lupine in the competition nursery

  • V. M. Plaksa Candidate of Agricultural Sciences
  • V. V. Yablonska Volyn DSGDS ISGZP NAAS
Keywords: yellow lupine, hybrids, heterosis, productivity

Abstract

The paper presents the results of breeding new hybrid combinations of yellow lupine. On the basis of the competitive nursery new hybrids are evaluated by individual elements of productivity.

References

1. Bardakov A. H. Adaptyvna selektsiya kormovoho lyupynu v zoni Polissya Ukrayiny / A. H. Bardakov, V. A. Bardakov, N. P. Zhydok // Kormy i kormovyrobnytstvo. – 2010. – Vyp. 66. – S. 25 – 30.
2. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy) / B. A. Dospekhov. – M. : Kolos, 1985. – 336 s.
3. Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. – Kyyiv, 2000. – Vyp. 1. – 100 s.
4. Metodyka Derzhavnoho sortovyprobuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. – Kyyiv, 2001. – Vyp. 2. – 68 s.
5. Nychyporuk V. V. Tekhnolohiya vyroshchuvannya lyupynu v umovakh Volynsʹkoyi oblasti : naukovo-metodychni rekomendatsiyi / V. V Nychyporuk., A. I. Honta, V. V. Yablonsʹka. – Lutsʹk, 2010. – 38 s.
6. Taranukho H. Y. Chastnaya selektsyya y sortovedenye zernobobovykh kulʹtur v Belarussyy / H. Y. Taranukho. – Horky, 1989. – S. 68.
How to Cite
Plaksa, V. M., & Yablonska, V. V. (1). Evaluation of the initial breeding material of yellow lupine in the competition nursery. Feeds and Feed Production, (77), 24-29. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/489