Influence of agroecological conditions on the growth and development of alfalfa

  • V. I. Tsygansky Institute of Feed Research and Agriculture of Podillya NAASU
Keywords: alfalfa sowing, method of cultivation, cover crops, the amount of precipitation, average daily air temperature, interstitial periods

Abstract

Results of researches on the effect of hydrothermal conditions, coverless and cover method of cultivation on the growth, development and formation of alfalfa herbage, duration of inter-cut periods under conditions of the right-bank Forest-Steppe are presented.

References

1. Spravochnyk po kormoproyzvodstvu. 4-e yzd. pererab. y dopoln. / Pod red. V. M. Kosolapova, Y. A. Trofymova – M.: Rosselʹkhozakademyya, 2011. – 700 s.
2. Zharynov V. Y., Klyuy V. S. Lyutserna. – 2-e yzd., pererabot. y dop. – K.: Urozhay, 1990. – 320 s. – (lyt. dlya kab. ahronoma).
3. Shevchenko P. D. Yntensyvnaya tekhnolohyya vozdelyvanyya mnoholetnykh trav na korm / P. D. Shevchenko. –M.: Rosahropromyzdat. –1990. –256 s.
4. Petrychenko V. F., Kvitko H. P. Lyutserna z novymy yakostyamy dlya kulʹ- turnykh pasovyshch. – K.: Ahrar. nauka, 2010. – 96 s.
5. Kvitko H. P. Vplyv ahroekolohichnykh umov i tekhnolohichnykh pryyomiv na produktyvnistʹ lyutserny posivnoyi v Lisostepu / H. P. Kvitko // Kormy i kormovy- robnytstvo. – K.: Urozhay, 1999. – Vyp. 46. – S. 55 – 65.
6. Dospekhov B. A. Metodyka polevoho opyta (s osnovamy statystycheskoy obrabotky rezulʹtatov yssledovanyy). – 5-e yzd., dop. y pererab. – M.: Ahrop- romyzdat, 1985. – 351 s.
7. Metodyka provedennya doslidiv po kormovyrobnytstvu / Pid red. A. O. Babycha. – Vinnytsya, 1994. – 96 s.
How to Cite
Tsygansky, V. I. (1). Influence of agroecological conditions on the growth and development of alfalfa. Feeds and Feed Production, (77), 48-53. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/493