Diagnostics of bacterial pathogens of soybean

  • N. V Zhytkevych
  • T. T. Hnatyuk
  • V. F Petrychrnko
  • V. F. Patyka Institute of Microbiology and Virology NAS of Ukraine
Keywords: soy, phytopathogenic bacteria, virulence, symptoms, diseases

Abstract

Results of long-term researches on the manifestation of the symptoms of soybean infestation with phytopathogenic bacteria are presented and 5-point scale for determination of virulence of the main agents of soybean bacteriosis is offered.

References

1. Bel`tyukova K. I., Koroleva I. B., Muras V. A. Bakterial`ny`e bolezni zernobobovy`kh kul`tur. Kiev: Nauk. dumka, 1974. – 340 s.
2. Zhitkevich N. V., Zhmurko L. G. Rozpovsyudzhennya bakteri`al`nikh zakhvoryuvan` soyi u Kiyivs`ki`j oblasti` // Vi`snik Odes`kogo Naczi`onal`nogo Uni`versitetu. – t.10, v.7.( Bi`ologi`ya) – 2005. – S.244 – 248.
3. Zhitkevich N. V., Zhmurko L. G., Mikhajlov V. G., Poli`shhuk S. V. Reakczi`yasorti`vtaperspektivnikhli`ni`jsoyinai`nokulyuvannyafi`topatogennimi bakteri`yami. Fi`topatogenni` bakteri`yi. Fi`tonczidologi`ya. Allelopatiya. 4-6 oktyabrya 2005g., m. Kiyiv.: Zhitomirs`kij Derzhavnij agroekologi`chnij uni`versitet, 2005.- 52-54 s.
4. Popkova K. V. Obshhaya fitopatologiya. – M.: Agropromizdat, 1989. – 396 s.
5. Shkalikov V. A., Beloshapkina O. O., Bukreev D. D. i dr. Zashhita rastenij ot boleznej. – Moskva: «Kolos», 2004. – 250s.
6. Abo-Moch F., Mavridis A., Rudolph K. Rassenvorkommen vo Pseudomonas syringae pv. glycinea dem Erreger des Bakterienbrandes der Sojabohne in Euroha // Mitt. Biol. Bundesanst. Land-und Forstwirt BerlinDahlem. – 1992. – N 283. - C. 326.
7. Klement Z., Rudolf K., Sands D. C. Methods in phytobacteriology.- Budapest: Akademiai Kiado, 1990.- 568 p.
8. Mew T. W., Kennedy B. W. Seasonal variation in populations of pathogenic Pseudomonas on soybean leaves // Phytopathology/ - 1982. - 72. - P. 103 – 105.
How to Cite
Zhytkevych, N. V., Hnatyuk, T. T., Petrychrnko, V. F., & Patyka, V. F. (1). Diagnostics of bacterial pathogens of soybean. Feeds and Feed Production, (64), 62-69. Retrieved from https://fri-journal.com/index.php/journal/article/view/51